Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 230 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 230

Rapor Tarihi : 17.05.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2015/660 sayı ve 07.09.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.09.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Başkanlığın şifahi emri ile tarafımızca Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda yer alan 21.01.2013 t.t.’li 1/1000 ölçekli tevhide ilişkin plan notları ile yapılan uygulamalarda özellikle Haliç siluetinin ve sokak siluetinin olumsuz etkilendiği tespit edildiğinden silüetin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek üzere söz konusu plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği hazırlanmıştır.

Söz konusu plan notu tadilatı teklifi ile ilgili plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; plan notu tadilat teklifinin “…Ancak; Emniyettepe, Güzeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe, Alibeyköy Merkez ve Çırçır Mahallelerinin Haliç’i gören cephelerinin karar eki bilgi paftasında belirlenen alanları dahilinde TAKS: 0.56 Hmax=7 kat uygulanacaktır” şeklinde düzenlenmesiyle oybirliği ile tadilen uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 230 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.