Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 70 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 70

RAPOR TARİHİ : 08.06.2016

İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.06.2016 tarih ve 13850 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden, 22.02.2007 tarih ve 26442sayılı (Değişik: RG-22/05/2016-29719) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik kapsamında Belediyemiz için uygun görülen C-15 grubunda(33 Tercihli – 9 Zorunlu Toplam 40 Müdürlük) bulunan müdürlükler kapsamında 9 adet zorunlu ve (III) SAYILI LİSTE: DİĞER MÜDÜRLÜKLER (B,C,D ve F1 GRUPLARI) KADRO ÜNVANLARI listesinden 15 Adet Tercihli Diğer Müdürlük olmak üzere Belediyemizde toplam 24 Müdürlük bulunmakla birlikte Belediyemiz organizasyon yapısında aşağıda belirtilen yeni düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1-Kaldırılması ve Hizmet Birimlerinin Devredilmesi Teklif Edilen Müdürlük:

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ kapatılarak (Ek: (I) Sayılı Cetvel: Kadro İptali), alt hizmet birimlerinin halihazırda kurulu bulunan İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ'ne devredilmesi;

Kapatılan Yapı Kontrol Müdürlüğünden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uhdesine aktarılacak alt hizmet birimleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2016 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Yapı Kontrol Müdürlüğünün kapatılarak, Yapı Kontrol Müdürlüğünden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü uhdesine aktarılacak alt hizmet birimleri için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliğinin güncellenmesi ve 2016 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.06.2016 tarih ve 70 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.