Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 229 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 229

Rapor Tarihi: 17.05.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 9938 sayı, 30.04.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne kayıtlı 31.10.2013 tarih ve 18560 sayılı

dilekçe.

b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.11.2013 tarih ve S-10025 sayılı yazısı.

c) 22/03/2016 tarihli ve 55380 sayılı yazı.

d) 27/02/2016 tarihli ve 113937 sayılı yazı.

e) 16/02/2016 tarihli ve 30135 sayılı yazı.

Müdürlüğümüz bünyesinde Alibeyköy genelinde hazırlanan "19.03.2005 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı" 19.03.2005 tarihinde İ.B.B. Başkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yine müdürlüğümüz bünyesinde Sadabad Mevkiinde hazırlanan "21.06.2012 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı" 21.06.2012 tarihinde İ.B.B. Başkanınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu iki plan çalışması 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerlerde plan onama sınırları bakımından çakışmaktadır. 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında yapı nizamı söz konusu planın 42. Maddesiyle "konut alanlarında taban alanı katsayısı ve kat adedine uyulması koşulu ile inşaat nizamı ve ön arka ve yan bahçe mesafeleri imar durumu aşamasında Eyüp belediye başkanlığınca yapılacak ada etüdüne göre belirlenecektir." Denilerek açıklığa kavuşturulmuştur. 21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında yapı nizamı yer yer Emsal değeri ve Hmaks değeri verilerek, yer yer Blok Çizili yapı nizamı ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Ancak 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerlerde 21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı plan çalışması sırasında, 19.03.2005 onay tarihli Alibeyköy Uygulama İmar Planındaki yapılaşma değerleri ile aynı olması açısından H ve TAKS değerleri verildiğinden 21.06.2012 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı uygulama imar planına göre 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerlerde yapı nizamı muğlâk kalmıştır. İlgi (a) dilekçeye istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı ile tarafımıza görüş sorulmuş olup, bahse konu belirsizliğin giderilmesine yönelik müdürlüğümüz bünyesinde 1/1000 ölçekli plan tadilatı çalışması hazırlanmıştır. Bahse konu plan çalışmamız ile plan onama sınırı içerisinde kalan alanda yer alan parsellere blok çizili yapılaşma koşulları verilmiş olup, plan notları şu şekildedir;

* PLANLAMA ALANI KISMEN 8-KISMEN 589-KISMEN 593 VE 594 ADALARI

KAPSAMAKTADIR.

* PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN KONUT VE T1

(TİCARET+KONUT) ALANLARINDA YAPILANMA BLOK NİZAMDIR.

* PLANLAMA ALANINDA PARK ALANI OLARAK AYRILAN ALANLARDA

"İSKİ HİZMET ALANI" YAPILABİLİR.

* AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ PLAN HÜKÜMLERİ VE MERİ

YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

Eyüp İlçesi, Sadabad Mevkii, 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerler ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına esas ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e) yazıları ile ilgili kurum ve kuruluş görüşüleri tarafımıza iletilmiştir.

İlgi (c) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş

yazısında;

-Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

-Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde

otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

-brüt alanı 75 m2'ye kadar (brüt alan<75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

-brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2

adet otopark

-brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alari>150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri

ayrılması gerekmektedir" şeklinde plan notu eklenmesi.

-ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30

m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. şeklinde plan notunun eklenmesi,

-07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 3 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (EK) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması.

-Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden meri 21.06.2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sadabad Etkileşim-Geçiş Alanı Uygulama İmar Planında belirlenen çekme mesafelerine uyulması. şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. denilmektedir.

İlgi (d) İSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısında; "… söz konusu imar planı tadilatı incelendiğinde; mülkiyeti idaremize ait plan sınırları içerisinde kalan Eyüp İlçesi Emniyettepe Mahallesi 593 ada 6 sayılı parselin 12778/36163 hisse oranında denk gelen 127.78 m²'lik kısmı ile 8 ada 6 ve 9 nolu parsellerin mülkiyetinin tamamı ve 7 ada 114 nolu parsel ile 8 ada 4 nolu parsellerin "İski Hizmet Alanı" olarak korunmadığı görüldüğünden İdaremizce uygun bulunmamaktadır" denilmektedir.

İlgi (e) İ.B.B. Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; yazı eki raporda belirtilen koşullara uymak ve 5 katı aşmamak koşulu ile söz konusu plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun bulunmuştur.

Eyüp İlçesi, Sadabad Mevkii, 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerler ve kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatına esas ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e) yazılar ve bilgi paftası yazımız ekindedir.

Konunun uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlüğünce hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 229 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.