Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.06.2016 tarih ve 69 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 69

RAPOR TARİHİ: 07.06.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 13262 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Üçşehitler(İslambey) Mahallesi, 246 pafta, 564 ada, 4 parsel sayılı 90,00 m² yüzölçümlü yer 22.07.2011 t.t' li 1/1000 ölçekli Eyüp II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Blok Nizam H:9.50 yapılanmalı Konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Üçşehitler (İslambey) Mahallesi, 246 pafta, 564 ada, 4 parsel sayılı 90,00 m² yüzölçümlü taşınmazın işgalci başvurusu neticesinde satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi ve 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.06.2016 tarih ve 69 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.