Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 228 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 228

Rapor Tarihi: 17.05.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 9940 sayı, 30.04.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 27/04/2016 tarihli ve 9643 sayılı yazı.

b) 29/04/2016 tarihli ve 9880 sayılı yazı.

09.05.2010 t.t.'li 1/1000 Ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına "İmar planının tasdikinden evvel yapılmış olan mevcut ruhsatlı bina bulunan ada cephelerinde imar istikameti teşekkül istikametine getirilir. Ancak ön bahçe mesafesi hiçbir durumda 15m. ve daha geniş yollarda 3m.den, 15m'den dar yollarda 2m.'den az olamaz" notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı 15.01.2016 tarihinde onaylanmış olup, yasa gereği 31.03.2016-29.04.2016 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi a) ve b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazıları ile yasal askı süresi içerisinde 15.01.2016 tarihinde onaylanan Plan Tadilatı'na itiraz edilmiş olup; ilgi a) yazıda "... 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına "İmar planının tasdikinden evvel yapılmış olan mevcut ruhsatlı bina bulunan ada cephelerinde imar istikameti teşekkül istikametine getirilir. Ancak ön bahçe mesafesi hiçbir durumda 15 m. ve daha geniş yollarda 3 m. den, 15 m. den dar yollarda 2m. den az olamaz" denilmekte olup Ancak ön bahçe mesafesi hiçbir durumda 15 m. ve daha geniş yollarda 3 m. den, 15 m. den dar yollarda 2 m. den az olamaz ibaresinin kaldırılması ve söz konusu plan notunu, plan paftası üzerinden genel hükümler kısmına yazılmasını..." denilmekte olup, ilgi b) yazıda "...15.01.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca tadilen onaylanan "...Ancak ön bahçe mesafesi hiçbir durumda 15 m. ve daha geniş yollarda 3 m.den, 15 m.den dar yollarda 2 m.den az olamaz." plan notu ile yaptırılacak yeni uyulama ile söz konusu alanda 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar planı onayı sonrası yaptırılan ruhsatlı yapıların ön bahçe çekme mesafeleri(0, 2mt.,gibi) ile kent silueti açısından uyumsuzluk yaşanmasına sebebiyet vereceği düşünülmektedir. Bu nedenle "...Ancak ön bahçe mesafesi hiçbir durumda 15 m. ve daha geniş yollarda 3 m. den, 15 m. den dar yollarda 2 m. den az olamaz." plan notunun kaldırılması hususunda gereğini arz ederim." denilmektedir.

İlgi itirazların incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ait 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifini oybirliğiyle uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 228 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.