Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.06.2016 tarih ve 68 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 68

RAPOR TARİHİ: 07.06.2016

İLGİ: Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 23.05.2016 tarih ve 12586 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü yazısında; “Belediye Meclisinin 04/02/2016 tarih ve Mec:93705235-301.05-2016/20 sayılı kararı ile onaylanan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 20 inci maddesinin madde başlığının, 1 inci fıkrasının (ğ) bendinin ve 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesi, ayrıca 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının, 1 inci fıkranın mevcut hali nedeniyle hükümsüz olmasından dolayı yürürlükten kaldırılması hususlarının onaylanmasını ve yapılan değişiklerin yerlerine işlenmesini teminen yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 20 inci maddesinin madde başlığının, 1 inci fıkrasının (ğ) bendinin ve 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesi, ayrıca 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının, 1 inci fıkranın mevcut hali nedeniyle hükümsüz olmasından dolayı yürürlükten kaldırılması hususlarının onaylanmasını ve yapılan değişiklerin yerlerine işlenmesininin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.06.2016 tarih ve 68 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.