Belediye Meclisinin 09.06.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 231 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No 231

Rapor Tarihi: 17.05.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 9773 sayı, 28.04.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 15/03/2016 tarihli ve 7801 sayılı yazı.

b) 15.02.2016 tarih, 283-29242 sayılı İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel

İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı

c) 04.03.2016 tarih, 251730-İbbno:42849 sayılı İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı

Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı

d) 05.03.2016 tarih, 134889 sayılı İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısı

İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, 222 ada, 1 ve 39 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir. 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda Eyüp İlçesi, 222 ada, 1 parsel kısmen K4(600 kişi/Ha) konut alanında, kısmen yolda ve 222 ada, 39 parsel K4(600 kişi/Ha) konut alanında kalmaktadır. 222 ada, 1 parsel 20.04.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda yapılan plan tadilatında kısmen ön bahçe mesafesi 0 metre olan blok nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Eyüp İlçesi, 222 ada, 39 parsel ise; 02.07.1998 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda ön bahçe mesafesi 0 metre olan blok nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile parseller de fonksiyon ve yükseklik değişikliği yapılmadan doğusunda ki yoldan ve güneyinde ki komşu parselden 3.00 m. çekme mesafesi bırakılmış olup;

"1. Uygulama İmar Planı Değişikliği, onama sınırı kadastronun 222 ada, 1 ve 39 nolu parsellerini içermektedir.

2. Plan onama sınırı içinde kalan alan konut alanıdır.

3. Konut alanında tanımlanan yapılaşma alanı; kadastronun 222 ada, 1 ve 39 nolu parsellerin çevresindeki parsellere Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen imar durumları ve 02.07.1998 tarihli Eyüp Uygulama İmar Planı plan hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Yapılaşma alanı; kadastronun 222 ada, 1 ve 39 nolu parsellerin; kuzey ve batısındaki yollardan 0 m, doğusundaki 7 metrelik yoldan 3 metre, güneydeki komşu parsellerden 3 metre çekme mesafesi bırakılarak, güneybatısında yer alan 38 parsele bitişik olacak şekilde planlanmıştır.

4. Yapılaşma yüksekliği 3 kattır.

5. Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.

6. İ.S.K.İ. Yönetmeliğine uyulacaktır.

7. Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

8. Açıklanmayan hususlarda tasdikli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı plan notları geçerlidir.

9. Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği geçerlidir." şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılmak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; "...Eyüp İlçesi, Üçşehitler Mah., 61 pafta, 222 ada, 1 ve 39 parsellerin meri 1/1000 ölçekli planda ön bahçe mesafesi:0 m. blok nizam 3 kat yapılanma şartlarında konut alanında kalmakta iken konut fonksiyonu ve yükseklik aynı kalmak şartıyla doğusunda ki yoldan ve güneyindeki komşu parsellerden 3 m çekme mesafesi bırakılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifi, Ø Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, Ø Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; • brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark • brüt alanı 75m2-150 m2arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark • brüt alam 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 15 m2) dairelerde en

az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartı ve 02.07.1998 t.t.'li 1/1000 ölçekli meri plandaki yapılanma hususlarının yerine getirilmesi ve "02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plandaki yapılanma değerleri aşılmayacaktır." plan notu maddesinin eklenmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 5 maddelik teknik görüş verilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c) ve (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, 222 ada, 1 ve 39 parsellere ilişkin müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifini 3 nolu plan notuna “Çekme mesafeleri minimum olup Taks=0.40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır.”plan notu ilavesi ile tadilen ve oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.05.2016 tarih ve 231 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.