Belediye Meclisinin 14.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 13.07.2016 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 14

RAPOR TARİHİ: 13.07.2016

İLGİ: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 22.06.2016 tarih ve 15530 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında;

“"Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri; 5393 sayılı kanunun 67. Maddesinde Belediyede Belediye Meclisinin, Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park bahçe, kaldırım, havuz bakımı ve tamiri, kontrollük, temizlik ... le ilgili işler süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yolu ile üçüncü şahıslara gördürülebilir "denilmektedir.

İlçemiz sınırları dahilinde "Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi"nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 25.09.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında 24 ay ve 5 gün süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları dahilinde "Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi"nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 25.09.2016 – 31.12.2018 tarihleri arasında 24 ay ve 5 gün süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 13.07.2016 tarih ve 14 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.