Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.06.2016 tarih ve 233 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 233

Rapor Tarihi: 21.06.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 9939 sayı, 30.04.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: a) 06.01.2016 tarih ve 183 sayılı dilekçe.

b) 01.02.2016 tarih ve 53806 sayılı İ.B.B. Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü

Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısı.

c) 04.01.2016 tarih ve 483 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı

Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

d) 29.04.2015 tarih ve 793-82187 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Deprem Risk

Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme

Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) dilekçeye istinaden müellifince, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 parsel sayılı alanda 28.09.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu tadilatına istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilatı hazırlanmıştır.

Söz konusu 211 ada 57 parsel sayılı yer 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında T2 rumuzlu Ticaret+Konut alanında kalmakta olup, 211 ada 57 parsel sayılı alanda 28.09.2015 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu tadilatı ile 211 ada 57 parselin plan notlarına "211 ada 57 parselde özel sağlık tesisi yapılabilir" plan notu eklenmiştir.

Buna istinaden ilgi (a) dilekçe ile müdürlüğümüze yapılan başvuruda müellifince hazırlanan Rami Cuma Mahallesi, 211 ada 57 parsel sayılı taşınmaza ait alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu tadilatı ile plan notları şu şekilde belirlenmiştir;

1- Plan Onama Sınırı, 211 ada 57 parsel sınırıdır.

2- Bu plan, 211 ada 57 parsel sınırları içinde T2 (Ticaret+Konut) alanını kapsamaktadır.

3- 47 Pafta, 211 ada, 57 parselde özel sağlık tesisi yapılabilir.

4- Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri, meri imar planı hükümleri ve notları geçerlidir.

Müellifince hazırlanan Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 47 Pafta, 211 ada, 57 parsel sayılı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine esas ilgi (b), İlgi (c), ilgi (d) kurum görüşleri mevcut olup sırasıyla bu kurum görüşleri aşağıdaki gibidir.

İlgi (b) İ.B.B. Başkanlığı İSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısında; "...211 ada 57 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine ilişkin idaremiz açısından sakınca bulunmamaktadır. Söz konusu imar planı tadilatlarıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı idaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır." denilmektedir.

İlgi (c) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının ulaşım kararları kısmında;

* Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması.

* "Cephe aldığı yollardan min. 5.00m yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır." plan notu eklenmesi.

* "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi.

* "Sağlık Alanı fonksiyonu otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60m2'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi.

* 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (EK) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması. Hususlarının yerine getirilmesi ve meri plandaki yapılaşma koşullarının aşılmaması koşuluylabölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.

İlgi (d) İ.B.B. Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "... söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/5000 Ölç. N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç. U.İ. Plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir.

Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 47 Pafta, 211 ada 57 Parsele İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine esas ilgi (a) dilekçe, İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; müellifince hazırlanan Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 47 Pafta, 211 ada 57 Parsele İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.06.2016 tarih ve 233 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.