Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.06.2016 tarih ve 232 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 232

Rapor Tarihi : 21.06.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 9775 sayı, 28.04.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.05.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi a) Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih,

4000 sayılı yazısı

b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 08.01.2016 tarih, 43/3684

sayılı yazısı

c) Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.01.2016 tarih,

E.485 sayılı yazısı

d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 18.02.2016 tarih, 185528-Bno:4670

İBB No: 234237 sayılı yazısı

e) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı’nın 20.02.2016

tarih, 97311 sayılı yazısı

f) Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2016 tarih, E.6995

sayılı yazısı

Başkanlığımızın şifahi emriyle, Eyüp, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20 ve 21 parseller ile 996 ada 9 ve 10 parseller arasında planlanan yolun; yol sürekliliğinin bozulduğu gerekçesiyle, mevcut yolun istikametinde düzeltilmesi talep edilmiştir.

Eyüp, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20 ve 21 parseller ile 996 ada 9 ve 10 parseller arasında kalan alan 29.08.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K2 rumuzlu 400 kişi/ha. yoğunluklu konut alanında; meri 22.07.2011 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda 7.00 metre olarak planlanmıştır.

Tarafımızca; Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20 ve 21 parseller ile 996 ada 9 ve 10 parseller arasında kalan yol; mevcut yolun istikametinde düzeltilerek yeniden planlanmış; açığa çıkan alanlar ise meri plana uygun olarak Bitişik Nizam 3 kat yapılanmalı konut alanına alınmıştır.

Söz konusu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) ve İlgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (a) Eyüp Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görüşünde, “söz konusu krokideki gibi bir plan tadilatı işleminin uygulanması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi (b) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Plan değişikliklerinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’ denilmektedir.

İlgi (c) Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşünde, “…plan tadilat önerisi incelenmiş olup, müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İlgi (d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; “… 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi, teklif ile 7.00m genişliğindeki kadastral yolun yaklaşık 4,50m genişliğinde planlanmasının yaya-servis ulaşımı açısından olumsuzluk yaratacağı ve yolun daraltılarak konut alanına alınmasının ilave inşaat alanı getireceği dolayısıyla ilave trafik yükü oluşturacağı belirlendiğinden söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.

İlgi (e) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, 5 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.

İlgi (f) Eyüp Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü görüşünde; “…müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğuna giren bir konu bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi 995 ada 20 ve 21 parseller ile 996 ada 9 ve 10 parsellerin bir kısmı ile bir kısım yol alanına ilişkin plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, 995 ada 20-21 parseller ile 996 ada 9 ve 10 parseller arasında yolun istikamet düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifini oy çokluğuyla ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.06.2016 tarih ve 232 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.