Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 79 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 79

RAPOR TARİHİ: 15.07.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih ve 15897 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, F21 Pafta, 797 ada, 20 parsel sayılı 1.469,37 m² yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda H:9.50 TAKS:0,48 yapılanmalı Konut alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, F21 Pafta, 797 ada, 20 parsel sayılı 1.469,37 m² yüzölçümlü taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 15.07.2016 tarih ve 79 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.