Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih ve 15899 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1858 parsel sayılı 8.709,15 m² yüzölçümlü yer 19.06.2003 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı'nda Spor Alanı+Park Alanı alanında kalmaktadır.

Söz Konusu taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği satılması ile ilgili Karar alınması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

KARAR :

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih ve 15899 sayılı yazısı Müdürlüğünde gerekli bilgiler donatılarak tekrar gündeme getirilmesi amacıyla Müdürlüğüne iadesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.