Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 350 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 350

Rapor Tarihi: 06.03.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8410 sayı, 29.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.04.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 13/02/2018 tarihli ve 2018/24 sayılı yazı

Müdürlüğümüzce hazırlanan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 26.09.2017 tarihinde onaylanmış ve müdürlüğümüz kat koridorunda 05.02.2018- 05.03.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle askıda kalmıştır. Yasal askı süresi içerisinde söz konusu yola itiraz amacıyla ilgi dilekçe ile itiraz edilmiş olup, ilgi dilekçede; " 04.05.2017 tarih ve 104 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclis Kararı,22.09.2017 tarih ve 1425 sayılı İ.B.B Meclis kararı ile (İ.B.B Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 23.02.2017 tarih ve 36171 sayılı olumsuz kurum görüşüne rağmen) Eyüpsultan İlçesi Çırçır Mah. 793 Adada 7 Metrelik imar yolu açılması imar planı tadilatı teklifi kabul edilmiştir. Plan değişikliğinin yapıldığı 793 adada bulunan 12 parsel, Türkiye eğitim ve Kültür Derneğimize aittir. Derneğimiz,02.08.1994 tarih ve 94/5939 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren derneklerden sayılmıştır. Söz konusu imar tadilatına, derneğimizin talebi ve muvafakati yoktur. Ayrıca bu plan tadilatı derneğimizin tam mülkiyetinde olduğu 793 ada 12 parselde yaklaşık 85m2'lik bir kısım yol alanına alınacağından imar hakkımız kısıtlanacaktır. Her ne kadar komisyon raporunda fiilen yoldan söz edilmiş ise de, adadaki tüm parsellerin yola mahreci mevcuttur. Parsellere yeni imar yolu açılmasına ihtiyaç yoktur. Yeni imar yolu açılması, bölgenin trafik akışına olumsuz etki edecektir. Kamu yararı için faaliyet gösteren derneğimize ait parselin imar hakkı kısıtlanacak ve bu durum da kamu yararına hizmet eden derneğimizin faaliyetlerinde menfi yönde etki meydana gerecektir. Kaldı ki imar yolu sebebi ile kamulaştırma gündeme gelecek ve Kamu İdaresi'nin fuzuli bir masrafının ortaya çıkmasına sebebiyet verilecektir. Açıklanan nedenlerle söz konusu plan tadilatının iptal edilerek eski imar haklarımızın tekrar geri verilmesini arz ve talep ederiz.” denilmektedir.

TALEP ve SONUÇ: 26.09.2017 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın müdürlüğüne iadesine karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 350 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.