Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 351 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 351

Rapor Tarihi: 06.03.2019

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8411 sayı, 29.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.04.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“lgi : 01/03/2018 tarihli ve 8907 sayılı yazı.

Müdürlüğümüzce hazırlanan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı 26.09.2017 tarihinde onaylanmış ve müdürlüğümüz kat koridorunda 05.02.2018- 05.03.2018 tarihleri arasında bir ay süreyle askıda kalmıştır. Yasal askı süresi içerisinde söz konusu yola itiraz amacıyla ilgi dilekçe ile itiraz edilmiş olup, ilgi dilekçede; "2577 sayılı kanunun 11.maddesi gereğince 04.05.2017 tarih ve 104 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclis Kararı, 22.09.2017 tarih ve 1425 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı, 22.09.2017 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararını ihtiva eden idari işlem ve işlemlerin geri alınması talebimiz ve Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi,793 adada 7 metrelik imar yolu açılmasına itirazlarımızdan ibarettir. 04.05.201 tarih ve 104 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclis Kararı, 22.09.2017 tarih ve 1425 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Çırçır Mahallesi,793 adada 7 metrelik imar yolu açılmasına ilişkin imar planı tadilatı teklifinin kabul edildiğini öğrenmiş üzere bulunmaktayız. Plan değişikliğinin neticesinde 793 ada,9 parsel sahipleri olarak sadece bizleri değil aynı zamanda komşu parsel sahipleri olan 12 vd. Arsellerin de etkileyeceğini görmekteyiz. Kaldı ki, söz konusu yerden imar uygulaması neticesinde yol verilmesi trafik güvenliği ve can sağlığı bakımından tehlikeli olduğuna ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 23.02.2017 tarih ve 36171 sayılı olumsuz görüşü mevcuttur. Ancak buna rağmen söz konusu 7 metrelik imar yolu açılmasına karar verilmesi İdarenin...

...sorumluluğunu görevi bir yana dursun İdare Hukukunun genel prensipleri ile de bağdaşmamaktadır. Söz konusu imar tadilatına, biz hissedarların (793 ada, 9 parsel sahiplerinin) kesinlikle talebi ya da muvafakati yoktur. Ayrıca bu plan tadilatı bizlerin tam mülkiyetinde bulunan 793 ada, 9 parselde yaklaşık olarak m2'lik bir kısım yol alanına alınacağından imar hakkımız da kısıtlanmış olacaktır. Her ne kadar komisyon raporunda, fiilen yoldan söz edilmişse de adadaki tüm parsel sahiplerinin böyle bir yola ihtiyaçları olmadığı gibi izinleri de bulunmamaktadır. Bir başka iadeyle kati suretle adada yeni ol açılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yeni imar yolu açılması, bölgenin tarif akışına olumsuz etki edecektir. Tek gayesi kamu yararını sağlamak olan Belediyemizin kamu yararına çok uzak bir plan tadilatı yoluna gitmesi bizleri derinden sarsmıştır. Bu minvalde, imar yolu sebebi ile kamulaştırma gündeme gelecek ve Belediyemizin fuzuli bir masrafın altına girecektir. Bu durumdan da razı olmayacağımız siz idarecilerimize bildirmek isteriz." Denilmektedir. TALEP ve SONUÇ: 26.09.2017 onay tarihli İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-10 ve 12 parsellerde 7 metrelik imar yolu oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın müdürlüğüne iadesine karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 351 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.