Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 160 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 160

RAPOR TARİHİ : 06.03.2019

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.02.2019 tarih ve 4117 sayılı yazısı
KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Madde 11- "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü bilinmektedir

TALEP/ SONUÇ: Belediyemizde mevcut 27 adet dolu kadro için gerekli olan derece değişikliğinin yapılması için yazımızın havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 160 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.