Belediye Meclisinin 07.03.2019 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 161 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 161

RAPOR TARİHİ: 06.03.2019

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.02.2019 tarih ve 5628 sayılı yazısı


KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 27/02/2019 tarihli ve 5661 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Topçular mahallesinde, 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda otopark alanı olan 491 ada 40 parselin bitişiğindeki kamuya terkinli alanda, yazı ekindeki planda A ile gösterilen 56,38 m2'lik kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle Topçular Mahallesi 491 ada 40 parselin bitişiğindeki, yazı ekindeki planda A ile gösterilen 56,38 m2'lik kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Topçular Mahallesi 491 ada 40 parselin bitişiğindeki, teklif ekindeki planda A ile gösterilen 56,38 m2'lik kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedelle intifa hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.03.2019 tarih ve 161 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.