Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 23 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 23

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 28463 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Ayni Sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları başlıklı 342. maddesi (1) ''Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.(2) 128. madde hükmü saklıdır.'' yine aynı kanunu değer değer biçme başlıklı 343. maddesi ''-(1) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342. maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri;ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır.Bu rapor kurucular (...) (1) ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı kesindir.'' denilmektedir.

Bu nedenle Esbaş Eyüp Belediyesi Tanzim SAtış Hiz. İnş. Gıda San. ve Paz. A.Ş. Genel Müdürlüğünün, ilgi tarih ve sayılı yazı ile iletmiş olduğu talebin incelenmei sonucunda, uygun görülen, Göktürk Merkez Mahallesi Belediye Caddesi No:15 125 Ada 3 Parsel 2054,60 m2 yüzölçüm sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan bina ve bahçesinin bilirkişi raporunda tespit edilen 14.500.000 TL bedelle Ayni sermaye arttırımı ile Esbaş Eyüp Belediyesi Tanzim Satış Hiz. İnş. Gıda San. ve Paz. A.Ş. Genel Müdürlüğüne devir edilebilmesi hususunu bir karar alınmak üzere Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 23 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.