Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 08

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve 4769 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Kanunun 51. Maddesinin dördüncü fıkrasında "Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." hükmü yer almaktadır.

Yine, 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete ekinde bulunan K- Cetvelinde; (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, " Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti...- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisindekiler için 744 Türk Lirasını, geçemez." denilmektedir.

K-Cetvelinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi personele yer verilmemesine rağmen, İdare Mahkemesi ile Yüksek Mahkeme kararlarında Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin ilgili Kanun maddesine atıfla fazla çalışma maktu mesai ücretinden faydalandırılmasına dair içtihat birliği olduğu görülmüştür.

TALEP/SONUÇ: Belediyemizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisine fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2020 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesini ve teklif karar şeklinde karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemizde görev yapan Koruma ve Güvenlik Görevlisine fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2020 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.