Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 16

RAPOR TARİHİ: 04.03.2020

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.02.2020 tarih ve 4771 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 21.01.2020 tarihli ve 6913 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Alibeyköy-Çırçır mahallesi, 788 ada 1 parselin kuzeyinde, 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda yolda kalan kamuya terkinli alanda, yazımız ekinde gönderilen tescil bildiriminde A ile gösterilen 16,00 m2'lik kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 1-TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süre ile intifa hakkı tesisi talep edilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu nedenle meri planda yolda kalan, Alibeyköy-Çırçır mahallesi, 788 ada 1 parselin kuzeyinde, yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen 16,00 m2'lik kısımda 1-TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süre ile intifa hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca Alibeyköy-Çırçır mahallesi, 788 ada 1 parselin kuzeyinde, yazımız ekindeki tescil bildiriminde A ile gösterilen 16,00 m2'lik kısımda 1-TL iz bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 25 yıl süre ile intifa hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.