Belediye Meclisinin 05.03.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 14

Rapor Tarihi: 04.03.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5163 sayı, 28.02.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.03.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi : a) 18.12.2019 tarihli ve 30084 sayılı yazı.

b) 10.09.2019 tarihli ve 20449 sayılı yazı.

c) 24.12.2019 tarihli ve 30673 sayılı yazı.

d) 11.02.2020 tarihli ve 20200072824 sayılı yazı.

e) 24.02.2020 tarihli ve 37310 sayılı yazı.

Yerel yönetimler olarak meri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde birinci önceliğimiz Eyüpsultan'lıların can ve mal güvenliğidir. İslambey Mahallemizde Fulya Sokak eğimi ve sürekliliğinde yaşanan sorunlar nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Sokak güzergahında bulunan 555 ada 10 parsel sayılı yer 22.07.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında Blok Çizili H:9.50 irtifalı konut alanında kalmaktadır. Parselde yapılacak herhangi bir inşai faaliyet Fulya sokağın sürekliliğini bozacak ve can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Bu bağlamda, Fen İşleri Müdürlüğümüzün İlgi (a), İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün İlgi (b) yazıları da dikkate alınarak İlgi (c) Başkanlık Olur'u kapsamında Fulya Sokağın kısmen yol, kısmen de park alanına alınmasına yönelik "İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesi, 555 ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı" Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Plan tadilatımıza esas İlgi (d) İSKİ yazısı ve İlgi (e) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı bulunmaktadır.

İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğüne 26.01.2020 tarihi itibariyle görüş sorulmuş olup herhangi bir görüş yazısı tarafımıza iletilmemiştir. Bu konuyla ilgili olarak"...

.... 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinin e) bendinde ' (Ek: 12.7.2013-6495/73 Md.) Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir." denilmektedir.

İlgi (d) İSKİ yazısında; mevcut içme suyu ve altyapıya, yazı eki paftada belirtilen şebeke yapılarına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgi (e) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "yerleşime uygunluk değerlendirmesi ve mühendislik hususları bakımından müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesi, 555 ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı çalışmamızın bu kapsamda değerlendirilerek 3194 sayılı yasanın 8b Maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: “İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, İslambey Mahallesi, 555 ada 10 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı”nın oybirliği ile kabulüne karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.03.2020 tarih ve 14 sayılı raporu oylamaya sunuludu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.