Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 147 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 147
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1339 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1339 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “ Topçular mahallesi, 406 ada 38 parselin yeşilden çıkartılarak ticari imara alınmasıyla ilgili olarak yapılan ve askıda olan plana itiraz talebimdir.
Eyüp İlçesi, topçular mahallesi 406 ada, 191 parselin malikiyim.
Şu an askıda olan planlarda, komşu parselim olan 406 ada, 38 parselin yeşil alandan çıkartılarak imara açıldığı tarafımızdan görülmüştür. Aşağıda sayacağım nedenlerden dolayı bu plana itirazımız söz konusudur.
- Çok uzun zamandır yeşil olan mülkiyeti şahısta olan 406 ada 38 parselin, mülkiyeti el değiştirdikten sonra, önce 1/5000 planlarda sonrasında da şu an askıda olan 1/1000 imar planında ticaret fonksiyonu verilerek yeşil alandan çıkartıldığı görülmüştür.
- Ayrıca itiraza konu 38 parsele verilen imar hakkı, bulunduğu adanın imara açık parsellerinden hem yoğunluk hem de yükseklik olarak daha fazla olduğu görülmektedir.
- 38 parsel için verilen bu imar hakkı, 406 adanın imar istikameti bozularak zorlamalı verildiği görülmüştür. 38 parselin önceki planlarda da görüldüğü gibi üçgen bir yapısı bulunmakta ve yan tarafında kamuya ait ve yeşil alanda kalan yerle bütünlük oluşturduğu zaten görülmektedir.
- Askıdaki planda, 38 parselin bitişiğinde kamuya ait yerin yeşil tutularak sadece 38 parsele imar verilmesi ve adanın yapılaşma şeklini bozarak zorlamalı verilmesi plan ilkeleri açısından uygun olmadığı, kişiyle özel bir çalışma olduğu kanaati tarafımızda uyandırmaktadır.
- 38 Parsele verilen bu imarla kırk yıldır önü açık olan benimle beraber iki komşu parselin önü kapatılarak, yeşilde olan 38 parsele imar verilmesi plancılık ilkelerine, yönetmeliklere ve kanunlara uygun olmadığı, bölge planı olarak yapılan bu planda şahsa özel uygulamaya sebebiyet verdiği kanaatindeyiz.
Yukarda yazmış olduğum ve plancılık açısında yazabilecek ama yazmadığımız bir çok gerekçe nedeniyle plana itiraz ediyor 38 parselin önceki imar şartlarında olduğu gibi yeşil alana alınmasını arz ve talep ediyorum.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 406 ada, 191 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. Söz konusu parsel 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda H:10.50 yapılanmalı blok çizili T1 Konut+Ticaret Alanı’nda kalmakta olup, 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda H=4 kat yapılanmalı T1 Ticaret+Konut alanında kalmaktadır.
İlgi itiraz dilekçesinde bahse konu 406 ada, 38 parsel sayılı yer ise; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen T ticaret alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Söz konusu plana ait plan notlarının I-3 no’lu maddesinde “Sit Alanlarının siluetinin korunması için; plan eki Envanterde yer alan ve planlarda ihyasına karar verilen eski eserlerin orijinal yükseklikleri korunmak şartıyla, bina yüksekliği Eyüp Sultan Bulvarı’ndan cephe alan ilk sıra parsellerde Hmaks:12.50mt.’yi, planlama alanı bütününde Hmaks:9.50mt’yi aşamaz.” denilmektedir. 406 ada, 38 parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen H=12.50 m. blok çizili T ticaret alanında, kısmen yolda kalmaktadır. Söz konusu parsel meri olmayan 13.09.1979 t.t.’li 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Planı’nda A rumuzlu konut alanında kalmakta iken; meri olmayan 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda yeşil alanda kalmaktadır.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan kararlarına aykırı olduğundan oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 147 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.