Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 158 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 158
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1260 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 10.10.2014 tarih, S-10427 sayılı itiraz yazısı
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi yazı ile yasal askı süresi içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi yazı da, “İlgi yazı incelenmiş olup, 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı incelenmiş olup; uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi için;
1.Plan onay tarihinden önce ve sonra İstanbul II Numaralı K.V.K.B.K. kararı ile tescillenmiş olan parsellere tescil taraması yapılması,
2.Plan notlarına “Üzerinde park, çocuk bahçesi vb lejantı bulunan alanlar kamuya bedelsiz terk edilecek olup, terk edilen bu alanlara pencere açılabilir, binalara giriş ve çıkış yapılamaz.” notunun eklenmesi,
3.I.16. maddesinde ki “Plan onay tarihinden önce yapı ruhsatı almış binası tamamlanmış ancak yapı kullanma izni almamış yapılara imar istikametine, donatılara tecavüzlü değilse, ruhsat aldığı tarihteki koşullara göre iskan izni verilir.” Plan notunun “Plan onay tarihinden önce yapı ruhsatı almış binası tamamlanmış ancak yapı kullanma izni almamış yapılara, ruhsat aldığı tarihteki koşullara göre iskan izni verilir.” olarak düzenlenmesi,
4.I.19. maddesinde ki “Tescilli eski eser parseli komşuluğunda bulunan, eski eser yapıya bitişik blok çizili parsellerde; blok şekli ve yeri şematik olup, Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Planda belirtilen blok toplam inşaat alanı ve H:9.50 m. yükseklik değeri aşılmamak şartıyla, blok yerini ve şeklini değiştirmeye Koruma Bölge Kurulu yetkilidir.”plan notundaki Tescilli eski eser parseli komşuluğunda bulunan ibaresinin “plan paftalarında “HNOT” simgesiyle gösterilen,” olarak düzenlenmesi,
5.I.21. maddesinde ki, “Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.”plan notuna “alınacak karara göre, plan tadilatı yapılmadan uygulama yapılacaktır.” ibaresinin eklenmesi,
6.I.23. maddesinde ki “Planlama alanı içinde rapor eki Tescilli Eski Eser Parsel Listesinde yer alan parseller ve komşuluğu parsellerde her türlü hafriyat, ilgili Müze/KUDEB denetiminde, öngörecekleri teknikle yapılacaktır.”plan notunda yer alan “komşuluğu parsellerde” ibaresinin “tescilli eski eser bitişiği parsellerde” olarak düzenlenmesi,
7.Plan düzeni incelendiğinde 13.09.1979 t.t. ‘li Eyüp Koruma Planında “A” lejantlı konut lejantında kalan parsel yapılanma değerleri her parsel üzerinde ayrı ayrı belirtilmesine karşın bazı parsellerin yapılanmaları belirtilmediği tespit(13.09.1979 t.t. ‘li Eyüp Koruma Planında “A” lejantlı konut lejantında kalan 184 ada, 17-49 parseller vb.) edilmiş olup, söz konusu parsellerin yapılanmalarının eklenmesi,
8.Düğmeciler mahallesindeki bazı parsellerin, bir önceki imar planına göre hesaplanan toplam inşaat alanlarının 1/3 oranında düşürüldüğü,
9.Plan genelinde bazı parsellerin min. Parsel cephesi veya min. Piyes ölçülerini sağlaması nedeniyle tek başına yapılaşmaları mümkün olmamasına rağmen komşuluğundaki parsellerden hangisiyle (sağı yada solu) tevhid edileceğine ilişkin ibareye rastlanmamış olup, bu durum şikayetlere konu teşkil edebileceğinden bu hususa planda açıklık getirilerek zorunlu tevhidin tercihe bırakılmaması uygun olacaktır.
10.Plan genelinde, min piyes ölçülerini sağlamaması nedeniyle birbirleriyle tevhidi gereken parseller için önerilen blok şekillerinin, her iki parsel birleşse dahi min. Piyes ölçülerini sağlamadığı, bu nedenle de üçüncü bir parselle daha tevhidinin zorunlu hale geldiği görülmektedir. Bu nedenle, bu durumdaki parsellerin bulunduğu kesimlerdeki blok şekillerinin, bir kez daha değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
11.I.5. maddesine “Kamuya ait eğitim (İlköğretim Tesisleri Alanı, Orta Öğretim Tesisleri (Lise) Alanları ve Mesleki Teknik Eğitim Tesisleri Alanı vb. tüm eğitim alanları) alanları hariç” ifadesinin eklenmesi
12.III.4.1.2. maddesinin “…gerekli ise çekme mesafeleri bırakılmak şartı ile maksimum TAKS:0.50, Hmaks:3 kat Hmaks:10.50m aşılmaksızın avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin iptal edilerek “Kamuya ait eğitim (İlköğretim Tesisleri Alanı) alanlarında blok ebat, boyut, şekli ve çekme mesafeleri serbest olup, bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi
13.III.4.2.2. maddesinin “…gerekli ise çekme mesafeleri bırakılmak şartı ile maksimum TAKS:0.50, Hmaks:3 kat Hmaks:10.50m aşılmaksızın avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin iptal edilerek “Kamuya ait eğitim (Orta Öğretim Tesisleri (Lise) Alanları) alanlarında blok ebat, boyut, şekli ve çekme mesafeleri serbest olup, bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi
14.III.4.3.2. maddesinin “…gerekli ise çekme mesafeleri bırakılmak şartı ile maksimum TAKS:0.50, Hmaks:3 kat Hmaks:10.50m aşılmaksızın avan projesine göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin iptal edilerek “Kamuya ait eğitim (Mesleki Teknik Eğitim Tesisleri Alanı) alanlarında blok ebat, boyut, şekli ve çekme mesafeleri serbest olup, bu alanlarda ilçe belediyesi tarafından onanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.” ifadesinin eklenmesi hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.
Tarafımızca yapılan incelemeler neticesinde 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli planda tescil taraması yapılmayan parseller; 151 ada, 26 parsel, 27 ada, 25 parsel, 115 ada, 8 parsel, 112 ada, 8 parsel ve 121 ada, 17 parsel olarak tespit edilmiş olup, söz konusu parsellere ait Kurul Kararları yazımız ekindedir.
İtiraza konu 184 ada, 17 parsel üzerinde tescilli havuz (15.01.1977 gün, 9591 sayılı Gay. Esk. Es. Ve Anıtlar Y.B.K. kararı ile tesccilli) ve 184 ada, 49 parsel üzerinde de tescilli duvar (03.12.2008 gün, 2237 sayılı İstanbul II Numaralı KTVK Kararı ile tescilli) bulunmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li plana ait plan notlarının I.21. nolu maddesinde “Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
İtiraza konu 9. Ve 10. Maddelerde belirtilen minimum piyes ölçülerini sağlamayan parsellerle ilgili 21.07.2014 t.t.’li plana ait plan notlarının I.54. nolu maddesinde “Minimum piyes ölçülerini sağlamayan parsellerde imar durumu aşamasında yapılacak etüt sonrasında bitişiğindeki parsellerden uygun olan ile tevhit şartı getirilecektir.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazın 8, 9, 10 sayılı maddeler dışında ekli bilgi paftasında görüldüğü şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar vermiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 158 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.