Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 125 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 125
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1233 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 09.10.2014 tarih, 1233 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Eyüp ilçesi Defterdar mah ( Fethi Çelebi) 112 ada 82 parsel malikiyim 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli 1. Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında söz konusu parselime tescil taraması yapıldığını gördüm. 82. Parsele, 46 ve 47 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş olup 04.05.2007 tarihli 2007-193 sayı ile yapı ruhsatı alarak binanın inşaatı yapılmıştır. Parsel tescillenmeden önce inşaat tamamlanmış olduğundan, mevcut tescil taramasının kaldırılarak ekli paftada belirtildiği şekilde kararın düzeltilmesi için ( h = 9,50) planına itiraz ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 112 ada, 82 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 600 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen de tescilli SMÖ alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda tescilli SMÖ yapılar alanında kalmaktadır. İlgi itiraz dilekçesinde 112 ada, 82 parselin eski 46 ve 47 parsellerin tevhidi sonucu oluştuğu belirtilmekte olup, 112 ada, eski 46 parsel; İstanbul II. Nolu K.T.V.K. Kurulu’nun 21.11.2008 tarih, 2200 sayılı Kararı ile ve eski 47 parsel ise, İstanbul II. Nolu K.T.V.K. Kurulu’nun 15.10.2008 tarih, 2117 sayılı Kararı ile sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ilgili KVKBK Kararı gereği oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 125 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.