Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 121 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 121
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1225 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 08.10.2014 tarih, 1225 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “İstanbul İli, Eyüp ilçesi Nişancı mahallesi 69 ada, 43 parsel sayılı yerde bulunan korunması gerekli ahşap yapının sahibi bulunmaktayız. Korunması gerekli ahşap yapının rölövesi ve restorasyon projesi koruma kurulunca onaylanmış bulunmaktadır. Mali imkansızlardan dolayı restorasyonu yapılamamış bu sırada belediyenin alt yapı çalışmaları sırasında ahşap yapı çökmüş mail-i inhidam durumuna gelmiş bulunmaktadır. Yapı halen kullanılmamaktadır. Parsel üzerinde ikinci bir yapı yapılanması için yapılan çalışmalarımız koruma kurulunca değerlendirilmiş ve ikinci bir yapı yapma kararı verilmiştir. Halen askıda bulunan 1/500 ölçekli Eyüp Koruma amaçlı İmar planında parselimiz üzerinde, korunması gerekli yapı işaretlenmiş arsamızın geri kalan bölümünde herhangi bir yapı yapılanması gösterilmiştir. Yapı adasında komşu parsellerde H:9.50m irtifasında ve 45 parselde E:1.20 emsalde yapı yapma hakkı verilmiş iken parselimiz hakkında herhangi bir durum belirtilmemiştir. Parselimizin bu durum diğer parsellere verilen imar durumuna göre Anayasanın eşitlik ilkesini aykırı olmaktadır. 2863 sayılı yasada “Korunması gerekli parsellerde her türlü inşai ve fiziki müdahaleye korunmaya kurulu yetkilidir.” denilmektedir. Bu durumunda parsel üzerinde yapılmak istenilen ikinci yapı için hem planlamanın önerisi gerekmekte hem de imar planının incelenmesi sırasında koruma kurulunun onayı gerekmektedir. Bu nedenle parselimiz üzerinde ve plan notlarında “Öneri ile koruma Kuruluna ek yapı yapılabilir” ibaresinin yazılması hususunu saygı ile arz ederim. Ekli Bilgi paftasında olduğu şekilde Blokun plana işlenmesi Hususunda plana itiraz etmekteyim.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 69 ada, 43 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 500 ki/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen de tescilli SMÖ alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda tescilli SMÖ yapılar alanında kalmakta olup, parselden İSKİ Tüneli geçmekte ve plana ait plan notlarının I.59. nolu plan notu maddesinde “Tünel aksının sağ ve solunda 10’ar metre olmak üzere toplam 20 m.’lik alan ile düşeyde tünel boru üst kotunun 5 metre mesafesinde herhangi bir kazı, sondaj, fore kazık, jet grout v.b çalışmalar yapılmamalıdır. Ayrıca planda üzerinde tünel hattı çizilmiş parsellerde imar durumu aşamasında İSKİ görüşü alınacaktır.” denmektedir. Söz konusu plana ait plan notlarının I.21. no’lu maddesinde de “Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; itiraza konu parselde uygulama kurul kararı doğrultusunda yapılacağından oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 121 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.