Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 112 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 112
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1323 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 13.10.2014 tarih, 1323 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “KONU: İstanbul İli, 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itirazımız hakkında
İstanbul İli Eyüp ilçesi Düğmeciler Mahallesi 196 ada 1 parselde yer alan 1978 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap koruma amaçlı revizyon uygulama imar planında kısmen park alanı kısmen de park alanına ayrılmış olduğu görülmektedir. Parsel içerisinde konut alanında ayrılan alanda tescilli yapı komşuluğu nedeniyle yapılaşmanın kısıtlanacağı ve fiziki koşulları yapılaşmaya uygun olan alanın ise park alanına ayrıldığı görülmektedir.
Yukarıdaki bahsedilen hususlar göz önüne alınacak olursa meri planda terk miktarının civar parsellere nazaran yüksek olması gibi sebeplerle mağduriyetimiz oluşmuştur şehircilik ilke ve prensipleri doğrultusunda mağduriyetlerin önlenmesi ve plan iptal süreçlerinin yaşanması için askıdaki planın tekrar gözden geçirilerek parselimizle ilgili plan koşullarının ve kazanılmış hakkımızın korunmasını talep etmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı 17.01.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planına hukuki ve maddi tazminat haklarımız saklı kalmak şartıyla itiraz etmekteyiz. İtirazımıza ilişkin öneri plan teklifimiz eklerde yer almakta olup bu yönde değerlendirilmesi konusunda Gereğinin yapılması hususunda bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz. ” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 196 ada, 1 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen 500 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında, kısmen park alanında, kısmen de tescilli SMÖ alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda kısmen park alanında, kısmen de tescilli SMÖ yapılar alanında kalmaktadır. Söz konusu plana ait plan notlarının I.21. no’lu maddesinde “Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir. Ayrıca 196 ada, 1 parsel; İstanbul II. Nolu K.T.V.K. Kurulu’nun 15.10.2008 tarih, 2117 sayılı Kararı ile sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz 1/5000 ölçekli plana aykırı olduğundan oybirliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 112 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.