Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 161 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 161
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1256 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1256 sayılı dilekçe
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “ İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 25 pafta, 184 ada, 49 parsel nolu, 713 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın malikiyim 1/1000 Ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planının 12.09.2014 ile 13.10.2014 tarihleri arasında askıda olduğunu örgendim ve askıdaki imar planını inceledim.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Planlama Müdürlüğü’ne kurum görüşlerini alarak plan tadilatı teklifi sunuldu. Planlama müdürlüğü 9732 numara ile teklif kayda aldı. Teklif, Eylül 2014 ayı itibariyle meclis gündemine girdi. Ekim 2014 ayında ise mecliste onaylanması beklenmektedir. Plan teklifimizde konut alanında olan arsamızın, özel sosyal ve kültürel tesis binası yapabilmek koşuluyla ‘’Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’’ olarak değiştirilmesini içermektedir.
Askıdaki imar planında parsel içerisinde üçgen şeklinde bir duvar görülmektedir. Ancak bu duvar koruma kurulunun 31.01.2008 tarih ve 339 numarası ve Eyüp belediye başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.02.2009 tarih ve 1986 sayı ile onaylanan mimari projede (Ruhsat No: 553156, Ruhsat tarihi 01.04.2009) görünmemektedir. Ekte iptal edilmesini istediğimiz mimari projenin vaziyet planında olmayan duvarları kırmızı çarpı işareti yaparak iptal edilmiştir. Ruhsatı alınmış ve kurul ile belediyenizce onaylı mimari projenin vaziyet planında bulunmayan iç duvarların iptalini talep etmekteyiz
1/5000 ölçekli nazım planı onaylandığında (13-17 Ekim 2014 tarihinde onaylanması beklenmektedir), 1/1000 ölçeğindeki askıda olan planının üst ölçekli tadilat plana göre özel sosyal ve kültürel tesis revize etmenizi ve 2009 yılında onaylanan projenin vaziyet planında olmayan duvarların iptalini sizden talep etmekteyiz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 184 ada, 49 parsel sayılı yer; 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda 400 kişi/Ha yoğunluklu konut alanında 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda ise konut alanında ve tescilli anıtsal yapı lejandında kalmaktadır. 184 ada, 49 parsel sayılı yerin üzerinde 1/5000 ölçekli planda çizilmiş olan tescilli duvar bulunmakta olup, 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarında “1.21.Tescilli eski eser yapılarda ve parsellerinde özgün korunması gerekli yapı formu korunacak olup, eski eser yapılara eklenti ve tescilli parsellere yapılacak ek yapı ile ilgili talepler Koruma Kurulu’nca değerlendirilerek, alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde, 184 ada, 49 parsel sayılı yere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’ne plan tadilatı teklifi sunulduğu ve Ekim 2014 ayında mecliste onaylanması beklenmekte olduğu belirtilmiştir. Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi 184 ada 49 parsel sayılı yerin konut alanından sosyal kültürel tesis alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı teklifi 17.10.2014 tarih, 2014/1437 dosya nolu 159 numaralı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Raporu ile uygun görülmüştür. İBB Komisyon Raporu yazımız ekindedir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; ekli bilgi paftasında görüldüğü şekliyle oy çokluğu ile tadilen uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 161 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.