Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 149 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 149
Rapor Tarihi : 16.02.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2014/1266 sayı, 30.10.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.11.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi ) 10.10.2014 tarih, 1266 sayılı dilekçe.
20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2013 tarih, 870 sayılı kararı ile tashihli 15.03.2013 tarih, 703 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş olup tetkik ve gereği için İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerine İBB tarafından iletilmiştir. Söz konusu plan teklifi, 10.09.2013 tarih ve 342 sayılı İst. II No’lu Yenileme Alanları KVKBK kararı Yenileme alanları KVKBK kararı ile aynen, 18.03.2014 tarih ve 2164 sayılı Koruma Bölge Kurulu kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. İlgili Kurul kararları ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı teklifi İBB Meclisi’nin 18.07.2014 tarih, 1123 sayılı kararı ile de uygun bulunarak 21.07.2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı yasa gereği 12.09.2014-13.10.2014 tarihleri arasında askıya alınmıştır.
İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.07.2014 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’na itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçe de, “Sayın Başkanlığınızın ilgili müdürlükleri tarafından müvekkil Ünal Pekol a ait olan İstanbul ili Eyüp İlçesi Topçular mahallesi 66 pafta 406 ada 38 parsel de bulunan 240m2 arsa vasfındaki taşınmazla ilgili olarak 1/1000 lik planlar yapılması aşamasında uygulama yapılmıştır.
Ekte sunmuş olduğumuz uygulamadan da görüleceği üzere müvekkile ait olan ve yol üzerinde bulunan arsasında anlaşılamayan bir biçimde yol istikametine aykırı bir şekilde 52m2 yola terk yapılmıştır. Söz konusu yola terk sebebiyle arka parsel olan 192 ve 193 parsele menfaat sağlamakla birlikte müvekkilin arsası küçüldüğü gibi mağdur edilmiştir.
Bununla birlikte yapılan yola terk sebebiyle müvekkilin arasında taks uygulamasıyla birlikte geri kalan inşaat alanı 70m2 temel olarak kalmıştır. Yapılan uygulama neticesinde müvekkilin arsası küçüldüğü gibi inşaat alanı da azalmıştır. Müvekkilin yapılan uygulama nedeniyle mağduriyeti söz konusu olduğundan müvekkilin arsasıyla ilgili yapılan uygulamaya askı süresi içerisinde itiraz ediyoruz ve düzeltilmesini talep ediyoruz. ” Denilmektedir.
İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 406 ada 38 parsel sayılı yer, 20.12.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nda ticaret alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu yer; 21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda yaklaşık 71m2 büyüklükte blok çizili H:12.50 yapılanmalı ticaret alanında kısmen de yol alanında kalmaktadır.
21.07.2014 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın komşuluğunda bulunan 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda söz konusu 406 ada 38 parselin cephesinin, imar adasının bütünlüğü açısından sürekliliği değerlendirilmiştir.
Konunun incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itiraz plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıdığından oy birliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 16.02.2015 tarih ve 149 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.