Belediye Meclisinin 05.03.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Mesken ve Gecekondu Ortak Komisyonunun 03.03.2015 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + MESKEN VE GECEKONDU ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 03.03.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.02.2015 tarih ve 627 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 247 pafta, 221 ada, 50 parsel 161,25 m2 yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H:12.50 m Taks: 0.64 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Söz konusu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K.’nuna göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 18.Maddesinin (e ) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve ekli dosyanın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp İlçesi Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 247 pafta, 221 ada, 50 parsel 161,25 m2 yüzölçümlü yerin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (e ) bendi çerçevesinde, 2886 sayılı D.İ.K.’nuna göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (e ) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oyçokluğu uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk + Mesken ve Gecekondu Ortak Komisyonunun 03.03.2015 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oyçokluğu ile kabul edildi.