Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 86 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 86

RAPOR TARİHİ: 06.12.2016

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.09.2016 tarih ve 21150 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında;

“İlgi: 04.08.2016 tarihli ve 141535 sayılı yazı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgi yazısı ve 1322 sayılı Meclis Kararı ile Güzeltepe Mahallesi, 2 ada, 38, 47, 50, 53, 56, 61 parsellerin önünden geçen isimsiz yola “Finanskent Caddesi” isminin verilmesi uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bahse konu talebin Başkanlığımızca değerlendirilerek tavsiye niteliğinde alınacak Meclis kararının olurlarınıza havalesi hususunda;

Gereğini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Güzeltepe Mahallesi, 2 ada, 38, 47, 50, 53, 56, 61 parsellerin önünden geçen isimsiz yola “15 Temmuz Şehitleri Caddesi” isminin verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 86 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.