Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih ve 26199 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : 10/10/2016 tarihli ve 11033354 sayılı yazı.

İlgi yazı ile Milli Eğitim Müdürlüğü 1 adet binek oto tahsisi talep etmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda" (b) fıkrasında ise "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" denilmektedir.

Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden ilgi yazı ile binek oto tahsisi talebinde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaptığı 1 adet binek otoyu yakıt ve şoförlük ihtiyacı kendilerinden diğer tüm giderleri Belediyemizden ( kiraya veren şirketten ) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

Destek Hizmetler Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih ve 26199 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.