Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 245 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 245

Rapor Tarihi: 06.12.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28051 sayı, 01.12.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.12.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 02/11/2016 tarihli ve 25782 sayılı yazı.

İlgi yazı ile, 1/1000 Ölçekli Eyüp 1.etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan "I.57. Otopark ihtiyacı; konut alanlarında her 50m2'lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık, ticaret alanlarında ise her 30 m2'lik inşaat alanı için 1 (bir) araçlık, sağlık tesis alanlarında her 60 m2'lik inşaat alanı için 1(bir) araçlık otopark yeri fonksiyon alanının yer aldığı parsel/parseller bünyesinde karşılanacaktır." plan notunun otopark yönetmeliğine istinaden düzeltilip uygulanması talep edilmektedir. İlgi yazı doğrultusunda tarafımızca 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi hazırlanmıştır.

Söz konusu plan notu tadilatı teklifi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan notu değişiklik paftası yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 1/1000 Ölçekli Eyüp 1.etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nda I.57 numaralı plan notunun iptal edilerek meri otopark yönetmeliğine göre uygulama yapılmasına yönelik hazırlanan plan notu tadilatı oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 245 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.