Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 246 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 246

Rapor Tarihi: 06.12.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28052 sayı, 01.12.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.12.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 07/11/2016 tarihli ve 26054 sayılı yazı.

İlgi yazı ile, Rami Revizyon İmar Planın 32. maddesinde yer alan "Kot % 15'e kadar eğimli yerlerde meri imar yönetmeliğine göre % 15'i aşan yerlerde ise, cephe ortalamasından verilir. (12.06.2014 T.T.Lİ)" şeklindeki plan notunun kaldırılarak, uygulamaların meri imar yönetmeliği doğrultusunda kademe yapılmak suretiyle yapılması talep edilmektedir. İlgi yazı doğrultusunda tarafımızca 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi hazırlanmıştır.

Söz konusu plan notu tadilatı teklifi ile ilgili 1/1000 ölçekli plan notu değişiklik paftası yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 1/1000 Ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 246 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.