Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 16

RAPOR TARİHİ: 07.12.2016

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 28297 sayılı yazı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : Eyüp Belediyesi A.Ş(ESBAŞ)’nin Anonim Şirketi’nin 29.11.2016 tarih ve 34386 sayılı dilekçesi

Eyüp Belediyesi'nin sermayesine %99 oranında iştirak ettiği ESBAŞ ANONİM ŞİRKETİ, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmış olan ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddenin 1. Fıkrasında "Ticari maksatla İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi kentsel alt yapı, Coğrafi ve Kent Bilgi sistemleri, Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık, Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans, Ağaçlandırma, Park ve Yeşil Alanlar, Konut Kültür ve Sanat Turizm ve Tanıtım Gençlik ve Spor Sosyal Hizmet, meslek ve beceri kazandırmak, Ekonomi ve Ticaretin Geliştirilmesi" ve 104 maddelik faaliyet alanında işlem yapan bir Anonim şirkettir.

ESBAŞ'ın ilgide kayıtlı dilekçesinde; "Şirketin, Eyüp Belediyesi'nin ve diğer tüm kurum ve kuruluşların mühendislik, müşavirlik, kontrolörlük, etüt, plan, proje, her türlü inşaat taahhüt işleri, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşaa etmek ve kiraya vermek, her türlü prodüksiyon hizmeti yapmak, hazırlamak ve pazarlamak.... gibi genişlemiş olan faaliyet alanlarında teknik hizmetlerini ifa etmek için mevcut imkan ve koşullarla sermayesinin yeterli olmadığının anlaşıldığı bu sebeplerle genişleyen faaliyet alanlarında işlemler yapabilmek amacıyla İşletme Sermayesi ihtiyacının karşılanabilmesi için 500.000.-TL. (Beşyüzbintürklirası) olan şirket sermayesinin 2.000.000.-TL (İkimilyontürklirası) arttırılması hususu gerekli olmuştur. Arttırılan sermaye tutarının nakit olarak karşılanmasının gerektiğinin değerlendirildiği, bu sebeple, şirket Yönetim Kurulu 24.11.2016 Tarih ve 2016/11 Sayılı kararı ile; halen 500.000.-TL (Beşyüzbintürk-lirası) olan şirket sermayesinin 2.000.000.00 TL (İkimilyontürklirası) arttırılarak 2.5000.000.00.-TL (İkimilyonbeşyüzbintürklirası)'na çıkarılmasının ve arttırılan sermayenin nakit olarak karşılanmasının, rüçhan haklarının kullanılması konusunda şirket ortaklarına bildirimde bulunulmasının kararlaştırıldığı ifade edilerek; sermaye arttırımına iştirak ile ilgili yetkili organ kararı alınarak iştirak taahhütnamesinin şirkete iletilmesi," hususunda gereğinin yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu sermaye arttırımı neticesinde, TTK m. 456-472 hükümleri uyarınca mevcut pay sahipliği dolayısı ile Eyüp Belediyesi'ne payları oranında isabet eden rüçhan hakları;

NOMİNAL DEĞER

PAY ADEDİ

PAY TUTARI

500.-TL

4.950

2.475.000,00.-TL

Olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda izah edilen sebeplerle, 5393 sayılı Belediye Kanunu m.18/1-i'de yer alan "6102 Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına … karar vermek. "hükmü uyarınca, ESBAŞ Anonim Şirketi'nin sermaye arttırımına, mevcut pay sahipliği dolayısı ile TTK m. 461 hükmüne istinaden doğan toplam 4950 hisse karşılığı, 2.475.000.00.-TL (İkimilyondörtyüzyetmişbeştürklirası), 10 hisse karşılığı 5.000,00.-TL (Beşbintürklirası), 5 hisse karşılığı 2.500,00 TL(İkibinbelşyüztürklirası), 25 hisse karşılığı 12.500 Türk lirası(Onikibinbeşyüztürklirası), 10 hisse karşılığı 5.000,00 TL(Beşbintürklirası) tutarında hisse alınmak suretiyle ile iştirak edilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini OLUR'larınıza arz ederiz. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu m.18/1-i'de yer alan "6102 Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına … karar vermek. "hükmü uyarınca, ESBAŞ Anonim Şirketi'nin sermaye arttırımına, mevcut pay sahipliği dolayısı ile TTK m. 461 hükmüne istinaden doğan toplam 4950 hisse karşılığı, 2.475.000.00.-TL (İkimilyondörtyüzyetmişbeştürklirası), 10 hisse karşılığı 5.000,00.-TL (Beşbintürklirası), 5 hisse karşılığı 2.500,00 TL(İkibinbelşyüztürklirası), 25 hisse karşılığı 12.500 Türk lirası(Onikibinbeşyüztürklirası), 10 hisse karşılığı 5.000,00 TL(Beşbintürklirası) tutarında hisse alınmak suretiyle ile iştirak edilmesinin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.