Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 87 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 87

RAPOR TARİHİ: 06.12.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.11.2016 tarih ve 27879 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 01/04/2016 tarihli ve 7264 sayılı yazı.

b) 05.05.2016 tarihli ve 301.05-2016/52 sayılı Meclis kararı.

İlgi (a) sayılı Belediye Meclisine Teklif Yazımız ile, Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, 50 pafta, 268 ada, 17 parsel sayılı 221.061,00 m² yüzölçümlü yer 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Kültürel Tesis alanında kalmakta olduğundan bahisle söz Konusu taşınmazın 15.000 m²'lik kısmının ifraz edilmesinden sonra m² rayiç bedeli en az 5.000,00-TL bedelden aşağı olmamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi hususunda 2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği karar alınmak üzere konu Belediye Meclisine Havale edilmiştir. İlgi (b) sayılı Belediye Meclis Kararı ile "2942-4650 sayılı Kanunun 30.maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi gereği 15.000 m²'lik kısmının ifraz edilmesinden sonra m² rayiç bedeli en az 5.000,00-TL bedelden aşağı olmamak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına devir edilmesi" kararı alınmıştır.

Söz konusu ilgi (b) sayılı Meclis kararının iptal edilmesi için yazımızın ve ekli evrakın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Rami Yeni Mahallesi, 50 pafta, 268 ada, 17 parsel sayılı yer ile ilgili alınan 05.05.2016 tarih ve 2016/52 sayılı meclis kararının iptalinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.12.2016 tarih ve 87 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.