Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 88 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 88

RAPOR TARİHİ: 07.12.2016

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 28250 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 144 ada, 2 parselin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın ve ekli evrakların Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 3 pafta, 144 ada, 2 parselin 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.12.2016 tarih ve 88 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.