Belediye Meclisinin 05.12.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.11.2016 tarih ve 27881 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“5393 sayılı Belediye Kanununun 49. ncu maddesine istinaden hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Kadro Değişikliği başlıklı 11. nci maddesinde " Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü yer aldığından;

1- Belediyemizde mevcut 2 adet boş kadronun yetersizliği nedeniyle gerekli olan unvan-derece değişikliğinin yapılmasını;

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetvel ekte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.11.2016 tarih ve 27881 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.