Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 288 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 288

Rapor Tarihi : 18.04.2017

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 6412 sayı, 31.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.04.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 19/07/2016 tarihli ve 17557 sayılı yazı.

b) 01/02/2017 tarihli ve 20574 sayılı yazı.

c) 10/03/2017 tarihli ve 20170125011 sayılı yazı.

d) 16/01/2017 tarihli ve 9465 sayılı yazı.

e) 28/02/2017 tarihli ve 39440 sayılı yazı.

f) 07/02/2017 tarihli ve 10176 sayılı yazı.

g) 19/01/2017 tarihli ve 1836 sayılı yazı.

İlgi (a) yazıya istinaden, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 778 ada 8 parsel sayılı yere imar durumu düzenlenmesi talebiyle söz konusu parselde mahreç aldığı 10 metrelik imar yolunda ihdas olduğu belirtilmektedir. Söz konusu ihdas alanının Nato Boru Hattı Kamulaştırma sınırı içerisinde kaldığından ihdasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Bu sebeple; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 170 ada 18-19 parseller, 171 ada 15 parsel, 778 ada 6-7-8-9 parsellerde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışması müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Bu plan değişikliği çalışmamıza esas kurum görüşleri alınmış olup; İlgi (b) İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısının "Ulaşım Kararları" kısmında; "Eyüp Alibeyköy Mahallesi, park terkinli alanlar, 171 ada 15 parsel, 778 ada 6-7-8-9 parseller, 183 ada 17 parsel, 181 ada 2 parsel, 182 ada 12 parselin cepheli olduğu yol alanında NATO boru hattı boyunca istikametin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı ile istikametin yeniden düzenlenmesi sonucunda söz konusu 10.00m'lik yolun genişliğinin arttığı belirlenmiş olup, söz konusu teklif bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." Denilmektedir. İlgi (c) İSKİ Planlama Dairesi Başkanlığı görüş yazısında; 14 maddelik dikkat edilmesi gereken hususlar sıralanmıştır. İlgi (d) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir. İlgi (e) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü görüş yazısında; " Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir." Denilmektedir. İlgi (f) NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı görüş yazısında; "... NATO akaryakıt boru hattından itibaren 5 metre sağ ve 5 merte sol olmak üzere toplam 10 metrelik boru hattı kamulaştırma bandı bırakılmasını, koruma bandında herhangi bir işgal olmayacak şekilde söz konusu parsellerde istikametin yeniden düzenlenmesinde bir sakınca olmayacağı değerlendirilmiş olup, ... yapılacak imar planı değişikliğinin ANT İstanbul İşletme Müdürlüğüne bildirilmesini..." Denilmektedir. İlgi (f) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü görüş yazısında; "1- Kamuya ait Spor Tesislerinin muhafaza edilmesi, 2- Spor Tesisleri yapılabilecek Hazine Mülkiyetinde bulunan taşınmazların Spor Alanı olarak ayrılması halinde; imar plan çalışmanız uygun görülecektir." Denilmektedir. Bahse konu kurum görüşleri ile plan çalışmamız yazımız ekinde yer almaktadır. TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 170 ada 18-19 parseller, 171 ada 15 parsel, 778 ada 6-7-8-9 parsellerde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışmasının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 170 ada 18-19 parseller, 171 ada 15 parsel, 778 ada 6-7-8-9 parsellerde istikametin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Kamu Yararı olduğundan oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2017 tarih ve 288 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.