Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 23 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 23

Rapor Tarihi: 03.05.2017

İlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 8506 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde ‘'Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır'' denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya istinaden Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan "Binaların Bakım ve Onarım İşi" İşletme Müdürlüğüne geçtiğinden dolayı; Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin "06 5 7 04 Sosyal Tesisler" kodundan 3.000.000,00-TL"nin İşletme Müdürlüğünün "3 8 9 01 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri" koduna aktarma yapılabilmesi için;

Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinin "06 5 7 04 Sosyal Tesisler" kodundan 3.000.000,00-TL"nin İşletme Müdürlüğünün "3 8 9 01 Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri" koduna aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 23 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.