Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 105 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 105

RAPOR TARİHİ: 03.05.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 8607 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 17.01.2017 tarihli ve 2698 sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım

Direktörlüğü yazısı.

İlgi İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım Direktörlüğü yazısında Kemerburgaz(Mimarsinan) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri plan olan 09.05.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli I,Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında park alanı olan 503 ada, 1 nolu parselin batısındaki yazı ekinde bulunan A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.

İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) "İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır" denilmekte olduğu görülmüştür.

TALEP/SONUÇ:Bu itibarla Kemerburgaz(Mimarsinan) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda park alanı olan 503 ada, 1 nolu parselin batısındaki kamuya terkinli yazımız ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre Kemerburgaz(Mimarsinan) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda park alanı olan 503 ada, 1 nolu parselin batısındaki kamuya terkinli yazımız ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 105 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.