Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.04.2017 tarih ve 289 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 289
Rapor Tarihi : 21.04.2017
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 6096 sayı, 29.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.04.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 24/02/2017 tarihli ve 5800 sayılı yazı.

23.11.2016 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği yasa gereği 01.02.2017-01.03.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "Eyüp Belediyesi Başkanlığı'nın 09.06.2016 tarih ve 2016/80 sayılı ilçe meclis kararı ile İstanbul İli , Eyüp ilçesi, Üçşehitler Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 246DV-IVd ve 245DV-la pafta, 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı belediyenizce onaylanmış ve 29.06.2016 tarih ve 16708 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediye Meclisine onayına sunulmak üzere gönderilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı 16.11.2016 tarih ve 1861 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmış ve 01.02.2017-01.03.2017 (30 gün) tarihleri arasında Eyüp Belediyesi hizmet binasında askıya çıkarılmıştır.

02.07.1998 onanlı 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında 222 ada 1 ve 39 parseller ön çekme mesafesi=0, blok nizam, 3 katlı yapılaşma koşullarında "Konut Alanı"nda kalmakta iken 222 ada 1 parsel 20.04.2015 onanlı 1/1000 ölçekli Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 parsele ilişkin Uygulama İmar Planı tadilatı ile yapılan istikamet düzenlemesiyle parselin bir kısmı "Yol" alanına alınmıştır.

İtiraz konusu olan plan tadilatı ile 222 ada 1 ve 39 parsellere kuzey batısındaki yollardan 0 (sıfır) metre, doğusundaki 7 m'lik yoldan 3 metre, güneydeki komşu parsellerden 3 metre, güney batısındaki 38 nolu komşu parsele bitişik olacak şekilde blok önerilmiş iken ilçe Meclis Kararı ile "Çekme mesafeler minimum olup, "TAKS:0,40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır." şeklindeki plan notunun ilave edildiği görülmektedir.

İlçe meclis kararı ile meri plan da yer almayan "Çekme mesafeler minimum olup, TAKS:0,40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır." plan notunun eklenmesi eşitlik ilkesine aykırı olup ciddi bir hak kaybı ve mağduriyet oluşturmuştur. Bununla beraber bölgenin genel sorunlarından biri olan, yüzölçüm olarak küçük parsellerin daha nitelikli yaşam alanları oluşturabilmeleri açışından da engel teşkil etmektedir.

Ayrıca 222 ada 1 parselin bir kısmı 20.04.2015 onanlı plan tadilatı ile istikamet düzenlenmesi yapılmış ve "Yol" alanına alınmıştır. Bu durum mevcut terkin alanı arttırdığı gibi eklenen "TAKS:0,40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır." plan notu ilavesi ile. 02.07.1998 onanlı /1000 Uygulama İmar Planında olan yapılaşma kararlarına göre kazanılmış olan haklar askıda ki plan da göz önünde bulundurulmamıştır.

Bu doğrultuda halihazır da askıda bulunan Eyüp İlçesi , Üçşehitler Mahallesi, 222 Ada 1 ve 39 parseller için hazırlanan plan tadilatında "Çekme mesafeler minimum olup, TAKS:0,40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır." plan notunun iptal edilmesini ve ekte gönderilen öneri plandaki gibi düzenlenmesini itiraz hakkımız doğrultusunda talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim." denilmektedir.

İlgi dilekçede söz edilen parseller; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda Eyüp İlçesi, 222 ada, 1 parsel kısmen K4 (600 kişi/Ha) konut alanında, kısmen yolda ve 222 ada, 39 parsel K4 (600 kişi/Ha) konut alanında kalmaktadır. 222 ada, 1 parsel 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde kısmen ön bahçe mesafesi 0 metre olan blok çizili 3 kat yapılanmalı konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Eyüp İlçesi, 222 ada, 39 parsel ise; 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde ön bahçe mesafesi 0 metre olan blok çizili 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmakta olup, plan notlarında "Çekme mesafeler minimum olup, TAKS:0,40 yapılanmalı blok nizam konut alanıdır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilgi dilekçe ile yapılan itirazın incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Üçşehitler Mahallesi 222 ada 1 ve 39 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilgi dilekçe ile yapılan itiraz, oybirliği ile uygun görülmemiştir.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.04.2017 tarih ve 289 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.