Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 24 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 24

Rapor Tarihi: 03.05.2017

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 8662 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Geçmiş yıllar 120,121,122 hesapları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın KBS sistemine düzeltme talebi istenilmiş ve düzeltme talebimiz olumlu karşılanarak KBS sistemine girilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. md.'sine göre hazırlanan ve 5393 sayılı Kanunun 56. maddesine göre 07.04.2017 tarihinde meclise sunulmuş olan Belediyemiz 2016 yılı faaliyet raporunun 56,58,59,61,62,63. sayfalarında düzeltmeler gerekmektedir. 2016 yılı kesin hesap cetvelleri de yapılan düzeltmelere göre düzenlenmiştir.

2016 Faaliyet Raporu kitabının ilgili sayfalarının düzeltilmesi için konunun belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: 2016 yılı Faaliyet Raporunun 56, 58, 59, 61, 62, 63. sayfalarında düzeltmeler yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 24 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi