Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.04.2017 tarih ve 290 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 290

Rapor Tarihi: 21.04.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 6413 sayı, 31.03.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.04.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 04/11/2016 tarihli ve 25963 sayılı yazı. b) 23/02/2017 tarihli ve 36171 sayılı yazı. c) 11/01/2017 tarihli ve 6498 sayılı yazı. d) 05/01/2017 tarihli ve 10319 sayılı yazı. İlgi (a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün yazısına istinaden, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-12 parsellerde 7 metrelik kent içi imar yolu oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışması müdürlüğümüzce hazırlanmıştır. Plan değişikliği onama sınırımız içerisinde kalan alan 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K3 (500 kişi/ha) konut alanında, 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında H:12.50 TAKS:0.42 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Plan değişikliği çalışmamıza esas ilgili kurum görüşleri alınmış olup şu şekildedir; İlgi (b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüş yazısında; "... hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi, 25.00m mesafe ile yol kesişiminin trafik güvenliği açısından olumsuzluk yaratacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır." Denilmektedir. İlgi (c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir. İlgi (d) İSKİ Plan Proje Dairesi Başkanlığı görüş yazısında; 12 maddelik teknik husus bildirilmiştir. İlgi yazılar ile plan çalışmamız yazımız ekinde yer almaktadır.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-12 parsellerde 7 metrelik kent içi imar yolu oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmasının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 793 ada 8-9-12 parsellerde 7 metrelik kent içi imar yolu oluşturulmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi fiili yol olduğundan dolayı oybirliği ile uygun görülmüştür.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.04.2017 tarih ve 290 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.