Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 103 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 103

RAPOR TARİHİ: 03.05.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih ve 8605 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 10.12.2016 tarihli ve 83443 sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım Direktörlüğü yazısı.

İlgi İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım Direktörlüğü yazısında Gümüşsuyu(Eyüp Merkez) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri plan olan 21.07.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 1.Etap Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında yeşil alan olan 20 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki yazı ekinde bulunan A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.

İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) "İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır" denilmekte olduğu görülmüştür.

TALEP/SONUÇ:Bu itibarla Gümüşsuyu(Eyüp Merkez) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda yeşil alan olan 20 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kamuya terkinli yazımız ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre Gümüşsuyu (Eyüp Merkez) Mahallesi, kamuya terkinli olan ve meri planda yeşil alan olan 20 ada, 1 nolu parselin kuzeyindeki kamuya terkinli yazımız ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 103 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.