Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 21 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 21

RAPOR TARİHİ : 03.05.2017

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2404.2017 tarih ve 8181 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2016 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 Belediye Kanunun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1-GELİR KESİN HESABI

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Vergi Gelirleri

115.250.000,00

80.570.354,26

% 69,90

Teşeb.ve Mülk.Gelirleri

52.500.000,00

50.143.116,59

% 95,51

Alınan Bağış ve Yardımlar

4.500.000,00

5.057.968,95

% 112,39

Diğer Gelirler

87.401.000,00

77.920.886,57

% 89,15

Sermaye Gelirleri

15.849.000,00

15.587.751,35

% 98,35

TOPLAM

275.500.000,00

229.280.077,72

% 83, 12

Red ve İadeler

-500.000,00

-689.104,80

% 137,82

275.000.000,00

228.590.972,92

% 83,12


AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BORÇLANMA

17.000.000,00

19.500.000,00

% 114,70


2.GİDER HESABI

Eyüp Belediyesi 2016 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN DEVROLAN

BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Personel Giderleri

24.855.829,87

29.279.736,49

% 117,79

Sosyal Güv.Dev. Primleri

6.842.042,72

4.205.002,75

% 61,45

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.950.000,00

194.839.946,02

178.121.371,67

% 91,41

Faiz Giderleri

200.000,00

10.571.893,40

% 5285,94

Cari Transferler

17.053.279,17

9.326.403,74

% 54,68

Sermaye Giderleri

6.850.000,00

31.070.306,54

17.509.647,16

% 56,35

Yedek Ödenek

17.138.595,68

TOPLAM

8.800.000,00

292.000.000,00

249.014.055,21

% 85,27


3.Eyüp Belediyesinin 31.12.2016 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 10.279.805,53 TL olduğu,

4.Eyüp Belediyesinin 31.12.2016 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 137.507.055,36 TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 229.280.077,72 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %83,22 Ve Gider hesaplarının ise 249.014.055,21 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %85,27 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yok/var (yok)

7.2016 Yılında devreden tahakkuk artığının 70.251.791,34 TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2016 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 03.05.2017 tarih ve 21 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.