Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 19.06.2017 tarih ve 297 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 297

Rapor Tarihi: 19.06.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11371 sayı, 03.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.06.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 22/03/2017 tarihli ve 797 sayılı yazı.

b) 16.03.2017 tarih ve 20170116087 sayılı İSKİ yazısı.

c) 23.11.2016 tarih ve 204364 sayılı İBB Deprem ve Zemin İnceleme

Müdürlüğü yazısı.

d) 18.11.2016 tarih ve 201539 sayılı İ.B.B. Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) yazı ve ekleri incelenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanarak tarafımıza iletilen, İstanbul İli, Alibeyköy Mahallesi, 265 ada 8 parsel sayılı yerin H:6.50 TAKS:0.56 yapılanmalı konut alanına alınmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ve bu teklife esas kurum kuruluş görüşleri incelenmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifinin plan notlarında;

1- PLAN ONAMA SINIRI, 246 DU IB PAFTA, 265 ADA 8 PARSELDİR.

2- PLAN ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN "KONUT ALANI" DIR.

3- AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ PLAN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Denilmektedir.

265 ada 8 parsel sayılı yer 29.08.2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında K1 (300 kişi/ha) konut alanında kalmakta olup, 13.12.2013 onay tarihli 1/1000 ölçekli Plan Tadilatı çalışması ile Park Alanına alınması sebebiyle, alanın akar niteliğinin korunması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak Konut alanına alınması teklifi ilgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilmiştir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 246 DU IB Pafta 265 ada 8 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadılatına esas

İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (b) İ.B.B. Başkanlığı İSKİ yazısında; 19 maddelik teknik şartlar sıralanmıştır.

İlgi (c) İ.B.B. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "... Ayrıntılı Jeolojik- Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanarak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." Denilmektedir.

İlgi (d) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "... hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifin meri plandaki yol istikametlerine göre gerekli terklerin yapılarak ve mevcut durumdaki Park Alanı dikkate alınarak bölgesel ulaşım sistemi açısından plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." Denilmektedir. Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d), kurum görüşleri yazımız ekindedir. TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 265 ada 8 parselin Konut Alanına Alınmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatının incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Alibeyköy Mahallesi 265 ada, 8 parselin konut alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 19.06.2017 tarih ve 297 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.