Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 299 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 299

Rapor Tarihi: 05.07.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13671 sayı, 29.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.07.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 28/06/2017 tarihli ve 19837 sayılı yazı.

23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

Yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne gelen itirazlardan uygun görülenler 21.04.2017 tarihinde onaylanarak 01.06.2017-03.07.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.04.2017 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazlarına Ait UİP Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede,

"Konu: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesi, 157 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazı kapsayan ve 01 Haziran 2017 – 03 Temmuz 2017 tarihleri arasında Eyüp Belediye Başkanlığı'nca askıya çıkarılarak ilan edilen Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait 21 Nisan 2017 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği' ne kısmen itirazlarımızdır.

Açıklamalar:

1. 26 Aralık 2016 – 26 Ocak 2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan 23 Kasım 2016 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği' ne askı süresi içinde yapılan itirazlar üzerine, 157 Ada 8 Parsel' in park alanına ayrılan kısımlarında değişiklik yapılarak, Eyüp Belediye Meclisi'nin 09 Şubat 2017 tarih ve 2017/21 sayılı kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21 Nisan 2017 tarih ve 612 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 01 Haziran 2017 – 03 Temmuz 2017 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

2. Müvekkillerimiz, ekli tapu suretinden de anlaşılacağı üzere, İstanbul İstanbul Sitesi içerisinde yer alan bağımsız bölümlerin malikleridir (Tapu Sureti – Ek 1). Söz konusu taşınmazın bulunduğu alan, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Köyü, 157 Ada, 8 Parsel'in komşusudur. Bu nedenle aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız üzere imar planı değişikliğine itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

3. Söz konusu 21 Nisan 2017 tarihli onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'nde 157 Ada 8 ve 9 Parseller'deki konut ve park fonksiyonları yeniden düzenlenmek suretiyle, yeşil alan daraltılarak dere boyunca devam edecek şekilde düzenlenmiştir. Yapılan plan değişikliğinde yeşil alanların miktarında herhangi bir azalma meydana gelmemiştir. Böylece 157 Ada 8 Parsel'in 1644 Parsel'deki yapılaşmış konut alanına bitişik konumdaki kısımları konut alanına alınmıştır.

4. Esasen 23 Kasım 2016 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'na yapılan itirazların amacı, 157 Ada 8 Parsel'in 1644 Parsel'e bitişik konumdaki kısımlarının konut alanına alınmasının talep edilmesinden ibarettir. 21 Nisan 2017 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda yeşil alanın dere boyunca daraltılarak devam ettirilmesi büyük ölçüde sağlanmış olmakla birlikte, ekte sunduğumuz bilgi paftasında yatay kırmızı çizgilerle taralı olarak gösterilen alanda bu düzenleme yapılmamış olup, park alanı olarak bırakılmıştır. Kırmızı çizgilerle taralı olarak ekte gösterilen 267 metrekare alanın da ilave olarak Konut Alanı'na ayrılması halinde 157 Ada 8 Parsel'in 1644 Parsel'e bitişik konumdaki kısımların tamamının Konut Alanına ayrılması sağlanmış olacaktır.

5. İşbu itirazımız; 157 Ada 8 Parsel'in 1644 Parsel'e bitişik konumdaki kısımlarının Konut Alanına ayrılması, bu kapsamda Park alanında alanında meydana gelecek 267 metrekarelik azalmanın ise ekli bilgi paftasında yeşil renkli gösterilen kısmın Konut Alanından çıkarılarak Park alanına alınması suretiyle telafi edilmesine yöneliktir. Böylece yeşil alan miktarında herhangi bir azalma olmadan, 21 Nisan 2017 onay tarihli askıdaki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile amaçlanan düzenlemedeki eksiklik giderilmiş olacaktır.

6. Diğer taraftan, 21 Nisan 2017 tarihli plan değişikliğinden önceki şekliyle 157 Ada 8 Parsel'in kısmen Park alanına ayrılmasına ilişkin düzenleme müvekkiller tarafından dava konusu edilmiş olup, bu dava İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 2017/624 E. no'lu dosyası kapsamında devam etmektedir. Söz konusu davanın müvekkiller tarafından açılmasının nedeni, mevcut yapılaşmış 1644 Parsel'e bitişik konumdaki 157 Ada 8 Parsel'in kısmen Park alanına ayrılmış olmasıdır.

7. Dolaysıyla 157 Ada 8 Parsel'in 1644 Parsel'e bitişik konumdaki kısımlarının Park alanından çıkarılarak Konut Alanına alınması halinde müvekkiller ile belediye arasında oluşan uyuşmazlığın tümüyle ortadan kalkması söz konusu olacaktır. Ekli bilgi paftasına göre uygun görülmesi halinde yapılacak plan değişikliği uyuşmazlıkları çözümünü sağlayacak olup, imar mevzuatına uygun olarak donatı alanı ihtiyacının karşılanmasını da sağlayacaktır.

8. Ekli bilgi paftasına göre 157 Ada 8 Parsel'in ilgili kısmında itirazen plan değişikliği talebimizin uygun görülerek onaylanması konusunda gereğini arz ederiz." denilmektedir.

Söz konusu 157 ada 8 parsele ilişkin 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne yapılan itiraz 09.02.2017 tarih ve 2017/21 sayılı Eyüp Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, 21.04.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 157 ada 8 parsel sayılı yer; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 21.04.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazlarına Ait UİP Değişikliğinde; kısmen park, kısmen yol, kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir.

Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halindeyapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: 21.04.2017 tasdik tarihli plana ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.04.2017 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp İlçesi Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına İlişkin Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazlarına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine 157 ada 8 parsel yönünden yapılan itiraz oy birliğiyle uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 299 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.