Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 19.06.2017 tarih ve 298 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 298

Rapor Tarihi: 19.06.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11384 sayı, 03.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.06.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi a) 28/02/2017 tarihli ve 6120 sayılı yazı.

b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve E.20170150918 sayılı yazısı

c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 20.02.2017 tarih ve 195247-637-

32988 sayılı yazısı

d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 06.02.2017 tarih ve 287-

23120 sayılı yazısı

e) İBB Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 07.02.2017 tarih ve 1081-24311 sayılı

yazısı

İlgi (a) yazı ile İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz F21c09d3a Pafta, 520 Ada, 5 Parsel (Eski 210 Ada 5 Parsel) sayılı taşınmazın Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 12.04.2013 tarih ve 149 sayılı kararı ile 520 Ada 5 Parselin Tescil Kararı'nın kaldırılmasına karar verilmesi üzerine, 1/5000 ölçekli plan kararına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Mer'i Planda da tescil taraması kaldırılarak, Bitişik Nizam H:3 Kat yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı lejantına alınması istenmektedir.

520 Ada, 5 Parsel, 04.10.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Kemerburgaz 1.Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planında Ticaret+Konut Alanında kalmakta iken, 09.05.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli 1.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında "Tescilli Parsel Alanı" olarak planlıdır.

Tadilat Teklifine Ait Plan Notları ise;

1. Plan Değişikliği onama sınırı İstanbul İli Eyüp İlçesi Kemerburgaz Mahallesi 520 Ada 5 Parsel (Eski 210 Ada 5 Parsel) sınırıdır.

2. Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan, bitişik nizam, H:3 Kat yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı'dır.

3. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 12.04.2013 tarih ve 149 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olup, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

4. Açıklanmayan hususlarda Mer'i Plan hükümleri ve ilgili Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve E.20170150918 sayılı yazısında; Eyüp ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi'nde yer alan 520 ada, 5 parselde (eski 210 ada 5 parsel) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği taslağına yönelik ilgi yazı ile İdaremiz görüşü talep edilmektedir. Parsel çevresinden geçen mevcut-planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatları yazı ekinde gönderilmiş olup konu ile ilgili olarak belirtilen beş maddelik teknik hususlara uyulması kaydıyla Eyüp ilçesi, Kemerburgaz Mahallesi'nde yer alan 520 ada 5 parselin (eski 210 ada 5 parsel) "Tescilli Parsel" den "Ticaret + Konut" alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi İdare tarafından uygun görülmektedir.

İlgi (c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 20.02.2017 tarih ve 195247-637-32988 sayılı yazısında; Ulaşım Kararı olarak, söz konusu parselin tescil taramasının kaldırılarak Bitişik Nizam,H:3kat yapılanma şartlarında Ticaret + Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifi,

· Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

· "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30m2' lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi,

· "Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır." Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

- brüt alanı 75m2 ‘ye kadar (brüt alan < 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark

- brüt alanı 75m2 – 150m2 arasında (75m2 < brüt alan < 150m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark

- brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan > 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. " şeklinde plan notu eklenmesi,

· Teklif alan uygulama projesi biten raylı sistem güzergahlarından "Gayrettepe 3.Havalimanı Metro Hattı" ve hattın Kemerburgaz İstasyonundan etkilendiğinden "Uygulama aşamasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünden görüş alınacaktır." Plan notu eklenmesi

· Hususlarının yerine getirilmesi ve söz konusu parsel İstanbul Caddesi İle Cengiz Topel Caddesi kesişiminde yer aldığından güvenli yol dönüşlerinin sağlanması için İstanbul Caddesi ile Cengiz Topel Caddesi kesişimindeki cephenin 3m imar istikametinin geriye çekilerek teklif plan tadilatının bu doğrultuda düzenlenmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.

İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 06.02.2017 tarih ve 287-23120 sayılı yazısında; Yazıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması , yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, bu doğrultuda bu uygulamaya gidilmesi ve altlık raporda bu alanlar için getirilen kat sınırlamasının (2-3 kat) aşılmasıyla koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Denilmektedir.

İlgi (e) İBB Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 07.02.2017 tarih ve 1081-24311 sayılı yazısında; Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmıştır. Denilmektedir.

Talep/Sonuç

Eyüp İlçesi, Kemerburgaz F21c09d3a Pafta, 520 Ada, 5 Parsel (Eski 210 Ada 5 Parsel) sayılı taşınmazın Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 12.04.2013 tarih ve 149 sayılı kararı ile Tescil Kararı'nın kaldırılmasına karar verilmesi üzerine, 1/5000 ölçekli plan kararına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Mer'i Planda da tescil taramasının kaldırılarak, Bitişik Nizam H:3 Kat yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı lejantına alınmasına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Tadilat teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüp Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz F21c09d3a Pafta, 520 Ada, 5 Parsel (Eski 210 Ada 5 Parsel) sayılı taşınmazın Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 12.04.2013 tarih ve 149 sayılı kararı ile 520 Ada 5 Parselin Tescil Kararı'nın kaldırılmasına karar verilmesi üzerine, 1/5000 ölçekli plan kararına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Mer'i Planda da tescil taraması kaldırılarak, Bitişik Nizam H:3 Kat yapılaşma koşullu Ticaret+Konut Alanı lejantına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, ulaşım görüşü kapsamında belirtilen Köşe cephesinde 3m yapı yaklaşma sınırı belirtilerek oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 19.06.2017 tarih ve 298 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.