Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 116 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 116

RAPOR TARİHİ: 05.07.2017

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 03.06.2017 tarih ve 11377 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 05/10/2016 tarihli ve 28454 sayılı yazı.

b) 28/02/2017 tarihli ve 4015 sayılı yazı.

İlgi (a) sayılı dilekçe ile, Eyüp İlçesi, Eyüp Merkez Mahallesi, 45 ada, 55,56 ve 57 parsellerde bulunan ve Hüsrevpaşa Kütüphanesi olarak adlandırılan yerin Sanat ve Edebiyat Derneğine, her türlü kültürel faaliyetler, edebiyat söyleşileri, sanat çalışmaları, kütüphane yapımı ve oluşturulacak kütüphanenin ilçe genelindeki gençlerin yetişmesine yönelik çalışmalar yapılmak üzere söz konusu derneğe tahsisi talep edilmektedir. Söz konusu 45 ada, 56 ve 57 parseller, Mülkiyet sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Belediyemize 23.10.2017 yılına kadar tahsislidir. Tahsis talebinde bulunan Sanat ve Edebiyat Derneği"nin kamu yararına çalışan dernekler kapsamında olduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı olmadığından söz konusu tahsis talebinin karşılanabilmesi için 5393 sayılı Kanunun 75.maddesinin (c) bendi gereği 'mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir' hükmü gereği ilgi (b) sayılı Eyüp Kaymakamının Oluru alınmıştır.

TALEP/SONUÇ:Bu nedenle Eyüp Merkez Mahallesi, 45 ada, 56 ve 57 parsellerin Sanat ve Edebiyat Derneğine, Belediyemize tahsis süresi bitimine kadar ve tahsis süresinin uzatılması halinde yeni tahsis süresi dolana kadar, 55 parselin ise mülkiyet sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsis alınması halinde tahsis süresi kadar 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75.maddesinin (c) bendine göre bedelsiz tahsisi ile ekli Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Merkez Mahallesi, 45 ada, 56 ve 57 parsellerin Sanat ve Edebiyat Derneğine tahsis süresi bitimi olan 23.10.2017 tarihine kadar 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75.maddesinin (c) bendine göre bedelsiz tahsisi ile ekli Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 116 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.