Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 301 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 301

Rapor Tarihi: 05.07.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13751 sayı, 30.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.07.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 19/06/2017 tarihli ve 18745 sayılı yazı.

b) İ.B.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 25.01.2017 tarih,

62956595.310.06/193/16287 sayılı görüş yazısı

c) İ.B.B.B. İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 23.06.2017 tarih, 11255029-045-

E.20170329129 sayılı görüş yazısı

d) İ.B.B.B. Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

12.06.2017 tarih, 21362969-310.01/652598-2034-116124 sayılı görüş yazısı

İlgi a) dilekçe ile müellifince, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada 2-6-7 ve 11 parsel sayılı yerlere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklif edilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli plan teklifine ait plan notlarında;

1. Plan tasdik sınırları Eyüp 58 ada 2, 6, 7, 11 parselleri kapsamaktadır.

2. Eyüp 58 ada 2, 6, 7, 11 parseller ticaret alanıdır.

3. Yapılaşma koşulları; blok inşaat alanıdır, Hmax=9.50'dir.

4. Eyüp 58 ada 2 ile 6 parseller ve 7 ile 11 parseller tevhid edilerek uygulama yapılacaktır.

5. Ticaret alanları (T) planda "T" ile belirtilen ticaret alanları; geleneksel ticaret alanları çevresinde yer alan bölgelerdir. Bu alanlarda; konut, lokanta, kafeterya, çayhane gibi yeme içme faaliyetlerine dönük birimler, turizm acentesi, kitapevi gibi hizmet birimleri, depolama faaliyeti gerektirmeyen ticaret türleri, perakende ticaret, hizmet, geleneksel el sanatları üretim-pazarlamasergileme birimleri, büro, iş hanları, resmi kurumlar, banka ve finans kurumları, kültürel tesisler, konaklama fonksiyonu yer alabilir. Ticaret alanlarında; sergi ve sunum amaçlı depolama içermeyen satış birimleri yer alacaktır. Ayrıca bu alanlarda büro, kütüphane, dernek, sosyal ve kültürel tesisler, ulusal ve uluslararası fikir ve düşünce merkezleri ve misafirhaneleri vb. Yer alabilir. Kültür varlığı yapılarda; Eyüp Belediye Başkanlığı ve ilgili kurum görüşleri alınmak ve koruma amaçlı uygulama imar planlarının onanmasından sonra projesi Koruma Bölge Kurulu'nca onanmak şartı ile, kamu eliyle veya özel mülkiyette geleneksel el sanatları imalatını canlandıran tematik işlevleri ve bu ürünlerin pazarlama faaliyetlerini içeren kültürel tesisler de yapılabilir. Ticaret alanları içinde; ilgili kurum görüşleri alınmak koruma amaçlı uygulama imar planlarında verilen yapılanma şartları değiştirilmeksizin projeleri Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmak şartı ile özel (eğitim-sağlık-kültür) donatı alanı yapılabilir. Koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenen istikamet, arka imar hatt, bina derinlikleri, irtifa, blok boyları değiştirilmeksizin, kültür varlığı bulunmayan parsel ve komşuluğu parseller dışındaki parsellerde; cephe uyumluluğu sağlanmak kaydıyla, trafik ve işlev açısından ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri ile, ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun uygun kararı alınmak şartıyla kamuya ait ve özel asansör otoparklar düzenlenebilir. Asansör otoparkı teklif edilecek alanlarda yukarıda belirlenecek çerçeveye uygun hazırlanacak projeler, Koruma Bölge Kurulu'nca onanması koşuluyla yapılabilir. Yapılacak araştırmalarda arkeolojik kalıntıya rastlanması halinde proje iptal edilecektir.

6. Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve meri plan yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

7. Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki deprem yönetmeliği uygulanacaktır.

58 ada 2 ve 11 parseller, 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda kısmen ticaret alanı kısmen meydan ve ana yaya arterleri alanında kalmakta olup, söz konusu parseller 20.06.1997 t.t.'li 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planında kısmen yol kısmen blok çizili H:9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

58 ada 6 ve 7 parseller, 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda ticaret alanında kalmakta olup, söz konusu parseller 20.06.1997 t.t.'li 1/500 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı İmar Planında blok çizili H:9.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında"...Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz onüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/500 Ölç. K.A.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 7 maddeden oluşan teknik görüş yer almaktadır.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde;"Eyüp ilçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada 2, 6, 7, 11 parsellerin, meri 1/500 ölçekli planda H:9.50 m yapılanma koşullarında Konut Alanında kalmakta iken, meri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda yapılanma koşulları değiştirilmeden Ticaret Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, meri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığı ve teklif alanın etkilendiği "Vezneciler-Edirnekapı- Eyüp-GOP-Sultangazi Metro Hattı" ve istasyon girişine ilişkin Altyapı Projeler Müdürlüğü'nün uygun görüşü olduğu belirlendiğinden ulaşıma etkisinin minimuma indirilmesi için;

· Meri plana gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

· "Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken her 30 m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." plan notunun eklenmesi,

· “Uygulama (ruhsat) aşamasında "Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-GOP-Sultangazi Metro Hattı"na ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistemler Müdürlüğünden görüş alınacaktır." plan notunun eklenmesi,

· Meri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda onaylanmış 1/1000 ölçekli plan bulunmadığından Hz. Halid Bulvarı yol istikametinde 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli planın göz önüne alınması gerekmektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ.: Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada 2-6-7 ve 11 parsel sayılı yerlerin 1/5000 ölçekli planı doğrultusunda Ticaret Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi b), c) ve d) kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 58 ada 2-6-7 ve 11 parsel sayılı yerlere ilişkin, 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi oy çokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 301 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.