Belediye Meclisinin 06.07.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 300 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 300

Rapor Tarihi: 05.07.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 13774 sayı, 30.06.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.07.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 30/06/2017 tarihli ve 20174 sayılı yazı. 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği yasa gereği 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. Yasal askı süresi içerisinde 23.11.2016 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne gelen itirazlardan uygun görülenler 21.04.2017 tarihinde onaylanarak 01.06.2017- 03.07.2017 tarihleri arasında askıya alınmıştır. İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 21.04.2017 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazlarına Ait UİP Değişikliği'ne itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "Konu: 23.11.2016 tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği İtirazlarına Ait UİP Değişikliğine İtiraz. Eyüp, Göktürk 173 ada 1 parsel ve 173 ada 2 parsellerin malikleriyiz. Söz konusu parseller 23.11.2016 tasdik tarihli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin Plan Değişikliği sınırları içinde kalmaktadır ve bu plan 01.06.2017-03.07.2017 tarihleri arasında Müdürlüğünüz tarafından askıya çıkarılmıştır. Askıdaki planda parsellerimizin üzerinde cami ve park alanı bulunmaktadır. Park Alanının güneyinde 40 metrelik Hasdal Kemerburgaz Ana Yolu ve batısında 20 metrelik yeni açılan imar yolu bulunmaktadır. Park bu iki yolun kesiştiği noktada kalmaktadır. Parkın ana yollara cephesi olmasından dolayı park alanı, yoğun gürültü......kirliliğine ve egzoz dumanına maruz kalacak ve böylelikle işlevsel bir park alanı kullanılamayacaktır. Bu nedenle park alanının dilekçe ekindeki krokide gösterilen 10 metrelik Tan Sokağı'na cephesi olacak şekilde taşınmasını talep etmekteyiz. Böylelikle park alanı konut alanları arasında kalacak, yoğun gürültü ve egzoza maruz kalmayıp işlevsel bir şekilde kullanılacaktır. Bu nedenlerden dolayı askıda olan plana itiraz ediyor ve parsellerimizde bulunan parkın ekte sunulan teklifimizde görüldüğü gibi planlara işlenmesi için gereğini arz ederiz." denilmektedir. Söz konusu 173 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 23.11.2016 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği'ne yapılan herhangi bir itiraz bulunmamakta olup, İlgi itiraz dilekçesinde sözü edilen 173 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlar; 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı'nda az yoğunlukta (240 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller; 23.11.2016 - 21.04.2017 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin Değişiklik – İtirazen Değişikliğe Yapılan İtirazlara Ait UİP Değişikliğinde; 173 ada 1 parsel; kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılaşmalı konut alanında, kısmen de yol alanında kalmakta, 173 ada 2 parsel; kısmen E=1.10 Hmax=5 KAT yapılaşmalı konut alanında, kısmen yol alanında, kısmen park alanında, kısmen cami alanında, kalmaktadır. Meri yasa ve yönetmeliklere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda hazırlanmaktadır. 13.12.2013 ve 12.07.2013 tarihleriyle tadilli 15.02.2013 t.t.'li 1/5000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planına ait plan notlarında, donatı alanları ile ilgili olarak; "Planlama alanında 1/1000 ölçekli planlarda konut yerleşme alanlarının %25'inden az olmamak üzere bölgenin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları, dere koruma bandları, 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan donatı alanları da dikkate alınarak düzenlenecektir. 1/1000 ölçekli plan yapılırken; bu planda gösterilen Konut Yerleşme Alanlarının %25'inden az olmamak üzere, plan bölgesinin ve çevresinin ihtiyacı olan yol ve donatı alanları ile ilgili kurumların belirlemiş olduğu (dere koruma kuşağı, Karayolu Kamulaştırma Sınırı vb.) koruma alanlarının belirlenmesinde; 15/02/2013 tarih 457 sayılı İBB Meclis kararı ile düzenlenmiş olan alanlar dikkate alınacaktır." denilmektedir. Ayrıca; 23.11.2016 t.t.li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı İtirazlarına İlişkin

...Uygulama İmar Planı Değişikliği plan notlarında; "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılacak, imar uygulamaları etaplar halinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması sınırları plan üzerinde gösterilen sınırlar dahilinde yapılacaktır. 18. Madde uygulaması ile imar parsellerinin oluşturulmasında, planda belirtilen bahçe mesafeleri ve yapılaşma koşulları dikkate alınacaktır. Uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arasındaki DOP+KOP alanları farkı %5'i geçemez." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: 21.04.2017 tasdik tarihli plana ait 173 ada 1 ve 2 parsellerde yapılan itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 21.04.2017 t.t'li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazlarına Ait UİP Değişikliği'ne 173 ada 1 parsel ve 173 ada 2 parseller yönünden yapılan itiraz oybirliğiyle uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.07.2017 tarih ve 300 sayılı sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.